Bộ Xây dựng có ý kiến về Dự án Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Ba Vì

(CLO) Vừa qua, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về xây dựng một số công trình phục vụ du lịch sinh thái tại khu vực cos 600, cos 700 Vườn Quốc gia Ba Vì.

Theo đó, Bộ Xây dựng đồng ý thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông tiếp tục dừng các hoạt động tôn tạo, xây dựng các công trình và các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái tại cos 600 và cos 700 Vườn Quốc gia Ba Vì để rà soát và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020, dự án Khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì là dự án được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Một góc của dự án du lịch trên cột mốc cos 600, cos 700 ở Vườn Quốc Gia Ba Vì
Một góc của dự án du lịch trên cột mốc cos 600, cos 700 ở Vườn Quốc Gia Ba Vì

Vì Vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dưng; căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng phân khi hành chính dịch vụ I do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn khẩn trương thực hiện phê duyệt dự án Khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thi công, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Ngoài ra, cũng theo ý kiến của Bộ Xây dựng, đối với các công trình thuộc dự án được miễn giấy phép xây dựng theo quy định Điểm b Khoản 2 Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014; công trình chỉ được tiếp tục triển khai thi công sau khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Khang Dương