Cải cách hành chính – “chìa khoá” thu hút đầu tư

(NBCL) Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình đã góp phần quan trọng vào kết quả và sự thành công của công tác cải cách hành chính (CCHC) toàn tỉnh thông qua việc thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó tạo được niềm tin cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Lễ khởi công xây dựng giai đoạn I KCN Tiền Hải – Viglacera.
Lễ khởi công xây dựng giai đoạn I KCN Tiền Hải – Viglacera.

Chú trọng công tác ban hành, kiểm tra và tuyên truyền

Sự đồng bộ trong việc ban hành, kiểm tra, tuyên truyền chính là “chìa khóa” làm nên hiệu quả trong công tác thực hiện cải cách hành chính của đơn vị. Trong những năm qua, Sở tập trung CCHC vào các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Sở.

Coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC khi xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09/KH-SKHĐT ngày 05/7/2016 về kiểm tra công tác CCHC nhằm đảm bảo cho quá trình hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở thống nhất về số lượng, thành phần hồ sơ và thực hiện tốt nguyên tắc một đầu mối tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Ngoài ra, để có được những kết quả tốt, thời gian qua, Sở cũng quan tâm nhiều đến việc tuyên truyền về CCHC tại các kỳ họp giao ban cơ quan, các phòng, đơn vị trực thuộc, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thông qua các hoạt động công vụ.

Đặc biệt, những sáng kiến trong triển khai, thực hiện CCHC cũng nhấn mạnh đến vai trò của Sở trong năm qua. Theo đó, đã triển khai thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 trong tất cả hoạt động của cơ quan, đồng thời, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan nói chung và công tác cải cách TTHC nói riêng.

Đạt nhiều kết quả trong CCHC

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của Sở trong năm qua là vấn đề cải cách thể chế. Trong đó nhiệm vụ xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ hàng đầu. Sở KH&ĐT đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng “Đề án Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo”…

Ngoài ra, vấn đề cải cách thủ tục hành chính cũng đạt được không ít thành tựu. Trong đó đã cắt giảm số lượng TTHC từ 174 thủ tục giảm xuống còn 95 thủ tục; cắt giảm bình quân 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của Nhà nước. Đồng thời, khi các quy định của Nhà nước, của tỉnh có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, Sở sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và trình UBND tỉnh quyết định công bố công khai kịp thời TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung và TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ theo đúng quy định của pháp luật. Trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến hết tháng 10/2016, đã tiếp nhận tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là 3.511 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 3.408 hồ sơ và số hồ sơ đang giải quyết là 103 hồ sơ.

img_0066

Về vấn đề tài chính công, Sở đã chủ động bám sát dự toán và có kế hoạch chi đảm bảo theo đúng nguyên tắc, chế độ tài chính. Sở cũng coi trọng vấn đề hiện đại hóa hành chính, triển khai kết nối mạng Internet cho 100% các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Theo đó, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được đăng tải, cập nhật thường xuyên trên Website của Sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình…; đồng thời, duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn – TCVN ISO 9001: 2008 vào các hoạt động công tác chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC

Khép lại một năm 2016 với nhiều những nỗ lực và phần nào đạt được những kết quả cao. Tuy nhiên, Sở cũng đặt ra những chiến lược cho những năm tiếp theo, cụ thể là việc Xây dựng Kế hoạch công tác CCHC năm 2017 của cơ quan; trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Thực hiện tốt việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC của các đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa các TTHC; kiểm tra công tác công bố, niêm yết công khai và kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC của các đơn vị thuộc Sở. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC…Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về công tác cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về quy định hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có nhiều đề nghị quan trọng gửi đến UBND tỉnh. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện việc rà soát các TTHC theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm số lượng và thời gian giải quyết các TTHC. Đồng thời đề nghị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì và thực hiện tốt việc áp dụng ISO 9001:2008 trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Đầu tư nâng cấp và mở rộng phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh để triển khai đến toàn bộ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và kết nối với phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tích hợp phần mềm đang hoạt động trong Trung tâm Hành chính công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Với những kết quả trong việc thực hiện CCHC, Sở KH&ĐT đã tạo dựng được niềm tin với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh nhà với một cơ chế mở, thông thoáng.❑

Đoàn Hồng Kỳ (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình)