Huyện Tiền Hải:
Cải cách hành chính- giải bài toán hiệu quả trong quản lý

(NBCL) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Tiền Hải đã tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện việc kiểm soát, rà soát, công bố, cập nhật, công khai, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định.

1

Cải cách trong thể chế và bộ máy tổ chức

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được huyện Tiền Hải đặt ra chính là vấn đề cải cách thể chế. Theo đó, huyện đã tiếp tục đổi mới và quy định chặt chẽ, cụ thể quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và mang tính khả thi cao.

Từ đầu năm 2016 đến nay việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện đó thực hiện đúng với quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền nhằm chấn chỉnh công tác chỉ đạo, quản lý hành chính ở địa phương. Tổng số văn bản HĐND và UBND huyện đã ban hành là 2.404 văn bản. Chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao, phù hợp với quy định của pháp luật và văn bản của cấp trên, đảm bảo đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, cải cách thủ tục hành chính cũng được thực hiện bài bản, đúng tiến độ. Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện tiến hành rà soát, xây dựng lộ trình đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Từ tháng 12/2015 đến nay, UBND huyện đã phê duyệt danh mục gồm có 206/246 thủ tục hành chính thuộc 13/14 lĩnh vực để đưa vào hoạt động tại Trung tâm. Đến ngày 13/6/2016, Trung tâm đã tiếp nhận 929 hồ sơ. Trong đó có 835 hồ sơ đã được giải quyết, 50 hồ sơ thụ lý xong chờ trả kết quả, 44 hồ sơ đang thụ lý, không có hồ sơ quá hạn. Các thủ tục hành chính qua Trung tâm đảm bảo minh bạch, tận tình, chính xác và đúng hẹn.

Việc nâng cao hoạt động tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, điều chỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong hệ thống hành chính, khắc phục những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ cũng đạt kết quả. Đồng thời, huyện cũng Ban hành triển khai các qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và kết hợp bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Từ đó, UBND huyện đã rà soát điều chỉnh chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từng bước xác định vị trí việc làm ở trong từng bộ phận của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng và sắp xếp bố trí công việc…

Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm được nâng lên

Thực hiện cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngân sách theo luật ngân sách nhà nước, việc quản lý điều hành ngân sách, thủ tục được đổi mới. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước. Đến nay đã có 19 đơn vị hành chính sự nghiệp ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo quy định tại NĐ130/CP và ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức.

Bên cạnh đó, 100% đơn vị sự nghiệp công lập ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo NĐ 43/CP của Chính phủ. 12 đơn vị sự nghiệp công lập ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

Đồng thời, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm trình HĐND huyện phê chuẩn, các khoản chi thường xuyên và đầu tư phát triển đều được đặt kế hoạch từ đầu năm trong dự toán ngân sách, theo hướng tăng tích luỹ, tiết kiệm tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được quan tâm và từng bước đầu tư, mua sắm các trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đặc biệt, trong thời gian tới, huyện Tiền Hải đề ra nhiều những định hướng để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính. Cụ thể, Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đưa 100% thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 10% số lượng thủ tục hành chính của đơn vị mình so với quy định hiện nay. Đề nghị các cơ quan: Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục Thuế huyện, Công an huyện… đưa các thủ tục hành chính của đơn vị thực hiện giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện.

NHÓM PVCĐ