Cải cách hành chính là tiền đề phát triển cơ sở hạ tầng

(NBCL) Đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, giảm tối đa sự phiền hà về TTHC cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc… Đó chính là những giải pháp đột phá của Sở Giao thông Vận tải Thái Bình (GTVT) nhằm hướng đến nền hành chính hiện đại, năng động, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ nhân dân.

Sở GTVT sẽ quyết tâm cao nhất đẩy mạnh CCHC vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp
Sở GTVT sẽ quyết tâm cao nhất đẩy mạnh CCHC vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp

Hiệu quả từ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Thực tế cho thấy, Bộ phận Giao dịch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chính là nơi cán bộ gần nhân dân nhất. Bởi từ việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân đến mọi hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết, trả kết quả đều được thực hiện tại đây. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, Sở đã triển khai áp dụng bộ ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính, triển khai xây dựng và triển khai một cửa, một cửa liên thông giữa các phòng chuyên môn, áp dụng các phần mềm quản lý, tra cứu trên môi trường mạng cho giải quyết TTHC của công dân, do đó đã được người dân và các tổ chức đánh giá cao, tin tưởng.

Bên cạnh đó, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo tinh thần Đề án 30 của Chính phủ, hàng năm đều cập nhật sửa đổi, thay thế, bổ sung theo quy định.

Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trên tất cả các mặt của công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết khi chuẩn bị ban hành mới đều được kiểm soát theo quy trình một cách chặt chẽ. Công tác rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC được thực hiện sau khi các TTHC mới đưa vào áp dụng, do vậy thời gian qua đã giảm bớt thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết cho 63 thủ tục hành chính.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đều thông qua số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh và cán bộ đầu mối cải các hành chính của Sở.

Đặc biệt, trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được Sở thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Do đó, kết quả đạt được với tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị là 101 thủ tục. Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại đơn vị từ năm 2010 đến hết năm 2015 đạt hơn 200.000 lượt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mới được đầu tư, đáp ứng yêu cầu của nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Với việc thực hiện thành công cơ chế này, Sở đã tạo được thiện chí, sự tin cậy của các ban ngành, đơn vị doanh nghiệp liên quan. Từ đó, giải quyết các khó khăn cũng như thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và các hoạt động khác trong địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở đã xây dựng và triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, Sở tiếp tục kiện toàn, tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ công chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; việc xử lý, giải quyết sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ một số phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm đầu tư. Trong giai đoạn 2010 – 2015 đã cử gửi 34 lượt cán bộ, công chức theo học các khóa đào tạo trên 3 tháng, 126 lượt theo học các lớp bồi dưỡng. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, cải cách tài chính công… cũng được thực hiện đồng bộ.

Có thể nói, công tác CCHC giai đoạn 2010 – 2015 được Sở GTVT Thái Bình triển khai đồng bộ, nhìn chung đạt được kết quả tốt.

Quyết liệt hơn nữa trong CCHC

Nhìn lại một giai đoạn thực hiện có thể thấy rằng, Công tác CCHC tại Sở GTVT được triển khai triệt để với ý thức tuân thủ, chấp hành cao của các phòng, ban, đơn vị và công chức, viên chức. Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, sâu sát, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời có thái độ cương quyết xử lý những hạn chế trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, mô hình quản lý tại một số đơn vị sự nghiệp vẫn còn chậm đổi mới, phương pháp làm việc của một số cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn còn chậm do đó phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

Với quyết tâm cao, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020, theo đó tiếp tục rà soát, bãi bỏ, cập nhật, bổ sung sửa đổi đảm bảo tính thống nhất của các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đồng thời rà soát, cập nhật, bổ sung sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính cấp huyện, xã trong lĩnh vực giao thông vận tải đảm bảo tính thống nhất trong tỉnh. Phấn đấu đưa một số thủ tục hành chính giải quyết theo cấp độ 3, cá nhân chỉ đến một lần hoặc nhận qua bưu chính kết quả. Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 90% khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật, nghiên cứu điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, trình UBND tỉnh quyết định, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc đổi mới công tác quản lý, thực hiện tốt lộ trình xã hội hóa, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, rà soát thường xuyên hàng năm đội ngũ cán bộ công chức nhằm cử gửi đi đào tạo, bồi dưỡng, hàng năm đánh giá chất lượng công việc cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức, viên chức kém năng lực, vi phạm pháp luật, kỷ luật của cơ quan.

Cùng với đó, Sở sẽ tham mưu tiếp nhận những cá nhân có trình độ chuyên môn, có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn vị trí việc làm vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục hiện đại hóa hành chính, duy trì tốt hoạt động giải quyết công việc, trao đổi thông tin với các cơ quan hành chính nhà nước trên mạng văn phòng liên thông của tỉnh; cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở; duy trì và nâng cấp việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính tại Sở GTVT.

Sở GTVT Thái Bình sẽ quyết tâm cao nhất đẩy mạnh công tác CCHC vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020.❏

Công tác CCHC ngành GTVT Thái Bình giai đoạn 1 (2010 – 2015) nhìn chung đạt được những kết quả khả quan, hướng đến giai đoạn 2 (2015 – 2020), Sở GTVT Thái Bình sẽ quyết tâm cao nhất đẩy mạnh công tác CCHC vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phạm Quang Đức
(Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Bình)