Chương trình hành động của HNBVN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Khóa XII

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII

Về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, ngày 15/12/2016 đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nội dung như sau:

 1. Tình hình

Trải qua quá trình hơn 65 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo và dìu dắt của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng họ và tin cậy của nhân dân, đội ngũ hội viên nhà báo luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 30 năm qua, đội ngũ nhà báo đã thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp báo chí cách mạng, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Báo chí đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường quốc phòng-an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Báo chí góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường sức mạnh quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp hội đã có những chuyển biến tích cực trong xây dựng đội ngũ, trong tự phê bình và phê bình, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.  Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, hội viên nhà báo còn không ít hạn chế, khuyết điểm; thậm chí từng lúc, từng nơi, một số người làm báo và cơ quan báo chí bộc lộ tiêu cực hoặc có khuynh hướng lệch lạc. Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ khóa XII đã chỉ ra một cách hệ thống những biểu hiện suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó nhấn mạnh: Xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống báo chí và thông qua hệ thông báo chí là hiện tượng nguy hiểm, có thể gây tác động khôn lường về nhiều mặt. Đó là, thái độ hai mặt về chính trị, chạy theo chủ nghĩa cơ hội; xuất hiện xu hướng tách rời định hướng của Đảng với quyền tự do báo chí, tách rời hoạt động của Đảng khỏi cuộc sống của nhân dân; tùy tiện khai thác tin tức từ báo chí phương Tây, coi báo chí phương Tây là chuẩn mực của tự do báo chí; sử dụng quyền tự do báo chí để phục vụ các “nhóm lợi ích”…

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò của báo chí cách mạng, của tổ chức hội nhà báo và người làm báo cách mạng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với báo chí cách mạng, là một nguy cơ trực tiếp đối với sự ổn định chính trị – xã hội, gây nguy hại đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

 1. Nội dung Chương trình hành động:

Từ tình hình thực tiễn trên đây, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Chương trình hành động trong các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm một số nội dung chính sau đây:

 1. Các tổ chức Hội phối hợp với các cơ quan báo chí từ Trung ương đến cơ sở tổ chức nghiêm túc đợt học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tới toàn thể hội viên, nhà báo;
 2. Giữ vững tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, kiên quyết không để chệch hướng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí, trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản ánh mọi mặt đời sống xã hội.
 3. Các cấp Hội phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017.
 4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp phòng ngừa và xử lí kịp thời đối với những hội viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
 5. Các cấp hội và mỗi hội viên nhà báo nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 6. Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình tuyên truyền nội dung Nghị quyết, tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị; phát hiện, cổ vũ những cách làm hay, hiệu quả; phê bình những nơi làm qua loa, hình thức.
 7. Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 8. Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.
 9. Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

III. Tổ chức thực hiện

 1. Các Ủy viên Ban Chấp hành:

Mỗi ủy viên Ban chấp hành có trách nhiệm đi đầu, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết; trong việc chỉ đạo, tổ chức cơ quan báo chí học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết.

 1. Cơ quan Trung ương Hội:

Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; tổng hợp, định kỳ báo cáo Thường trực Thường vụ.

 1. Các cấp Hội Nhà báo:

Các cấp hội Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp theo hướng thiết thực; Tổ chức các cuộc Hội thảo, tập huấn, trao đổi, giao lưu nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, báo cáo chuyên đề phù hợp các nội dung Nghị quyết, theo cụm, khu vực và ở trung ương, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, chất lượng hội viên, chất lượng báo chí.

 1. Các hội viên nhà báo nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm sâu sắc và có kế hoạch, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết.

***

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa X kêu gọi toàn thể hội viên và các cấp hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HNBVN trong thời gian tới, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam. 

TM. BAN CHẤP HÀNH

Chủ tịch

Thuận Hữu