Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà:
“Đầu mối” giải quyết thủ tục hành chính tin cậy, hiệu quả

(NBCL) Thời gian qua, được xác định là đầu mối tin cậy để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định, Trung tâm Hành chính Công (TTHCC) huyện Hưng Hà đã cơ bản hoàn thành được nhiệm vụ được giao, giải quyết những vướng mắc trong các TTHC, góp phần quan trọng vào hoạt động CCHC tại địa phương.

Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà
Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà.

Sát sao trong chỉ đạo, điều hành

Theo Quyết định thành lập, TTHCC trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, có chức năng làm đầu mối để các phòng, ban, đơn vị, tổ chức cử cán bộ công chức, viên chức đến hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Để hoạt động của TTHCC đi vào nền nếp, ngay từ ban đầu, Ủy ban nhân dân huyện kịp thời ban hành các hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện. Từ đó, Công tác giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo, kịp thời, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, bố trí bộ máy cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến nay các cơ quan hành chính cấp huyện đã đưa 100% bộ thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm, thực hiện tốt việc niêm yết công khai minh bạch thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong công tác quản lý, điều hành công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin về quá trình thụ lý hồ sơ và trả lời các ý kiến thắc mắc của tổ chức, cá nhân kịp thời.

Công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy trình của bộ thủ tục do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện trả kết quả tại Trung tâm, bước đầu đã khắc phục tình trạng chậm trễ, giảm bớt phiền hà, tiêu cực, tạo môi trường làm việc lành mạnh, thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đạt nhiều kết quả khả quan

Những định hướng chỉ đạo là nền tảng cho việc thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Trung tâm; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực hiện tốt các quy định về văn hóa, văn minh công sở, lịch sự trong giao tiếp ứng xử với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể, công tác tổ chức, biên chế đã đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu theo Đề án thành lập và đảm bảo hoạt động của Trung tâm, đã điều động tổng số 26 công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, phân chia thành 04 bộ phận theo quy định.

Bên cạnh đó, kết quả xây dựng, cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính cũng cơ bản có khởi sắc hơn. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành xây dựng, đưa 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện vào tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm. Số thủ tục hành chính đang thực hiện tại Trung tâm là 237 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực, đạt 100% số TTHC cấp huyện. Các bộ thủ tục hành chính được công khai, niêm yết đảm bảo đúng thành phần, nội dung thủ tục do UBND tỉnh ban hành và được đưa ra giải quyết 100% tại Trung tâm trước tháng 6/2016 theo quy định. Đồng thời, tổng số hồ sơ tiếp nhận từ 01/8/2015 đến 30/9/2016 là 12.321 hồ sơ, trong đó, tổng hồ sơ đã giải quyết là 9.788 hồ sơ (số hồ sơ giải quyết trong hạn là 5.654 hồ sơ, đạt 57,76%); tổng số hồ sơ đang giải quyết là 1.923 hồ sơ…

Định hướng trong các nhiệm vụ của Trung tâm những năm tiếp theo đó là tiếp tục bám sát định hướng, tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan chuyên môn trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, trung tâm sẽ tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa cán bộ, công chức, viên chức với các tổ chức và công dân. Tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục quy định trong các bộ thủ tục và đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, ban hành. Mặt khác đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh như Sở tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông… cùng phối hợp hỗ trợ để công tác CCHC ngày càng hiệu quả.

Có thể nói rằng, TTHCC mới đi vào hoạt động hơn một năm, một số cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nhất là thiếu kinh nghiệm thực tiễn, do vậy trong những thời gian đầu làm ảnh hưởng tới việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ. Nhưng phải khẳng định rằng, với sự nỗ lực không ngừng, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện nên những kết quả đạt được của TTHCC đã góp phần không nhỏ trong hoạt động CCHC của huyện nhà.

NHÓM PVCĐ