Đẩy mạnh cải cách hành chính làm tốt công tác an sinh xã hội

(NBCL) Có thể nói rằng, vấn đề CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình (LĐ-TB&XH). Đặc biệt, 5 năm qua, trong các hoạt động của đơn vị nhiều “rào cản” đã được tháo gỡ, tạo ra cơ chế thông thoáng hơn, đáng chú ý là công tác an sinh xã hội.

CCHC tại Sở Lao động- Thương binh & Xã hội Thái Bình đã tháo gỡ nhiều rào cản để công tác an sinh xã hội được tốt hơn
CCHC tại Sở Lao động- Thương binh & Xã hội Thái Bình đã tháo gỡ nhiều rào cản để công tác an sinh xã hội được tốt hơn

CCHC ngày càng được củng cố hoàn thiện

Là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu cho tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, những năm qua, Sở LĐ- TB&XH thực hiện tốt nhiều hoạt động trong quản lý Nhà nước về lao động việc làm, xoá đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho người có công…từ đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Một trong những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là Sở đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Sở đã ban hành, tuyên truyền, kiểm tra rất sát sao nhằm đạt được những kết quả thiết thực nhất. Chủ trương ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch CCHC theo từng năm, nhằm mục đích tăng cường công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính; đồng thời gắn với kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Hàng năm thực hiện phát động thi đua khen thưởng gắn với các tiêu chí cải cách hành chính trong đơn vị…

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thiết lập đường dây nóng của các Sở, ban, ngành UBND huyện, thành phố để tiếp thu, xử lý những thông tin của đại diện tổ chức, cá nhân phản ánh về vấn đề có liên quan đến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Sở LĐ-TB&XH Thái Bình đã công khai thông tin đường dây nóng của Sở.

Do vậy, trong những năm qua, công tác CCHC của đơn vị ngày càng được củng cố, hoàn thiện; tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa các cơ quan hành chính với công dân. Đồng thời, việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các Phòng chuyên môn, tổ chức, cá nhân và giữa các Phòng, Trung tâm thuộc Sở được phối hợp chặt chẽ, kịp thời. Đồng thời, việc hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm được thời gian và công sức của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính.

Có thể nói, với việc thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch và công tác phối hợp giữa các bộ phận và cơ quan với nhau rất thống nhất và chuyên nghiệp. Trong đó, thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; nhận yêu cầu và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Các đơn vị đều tổ chức xây dựng lại các định mức, chính sách, chế độ chi tiêu nội bộ và kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc tại đơn vị.

Từ khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm kết hợp cải cách thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc được xây dựng hợp lý, khoa học, giảm thời gian, giảm thủ tục… công khai, minh bạch theo yêu cầu quản lý.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đã có được chất lượng, hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được tăng lên, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, số thu sự nghiệp, số kinh phí tiết kiệm, thu nhập tăng thêm bình quân đầu người đều tăng qua các năm, trong khi tổ chức biên chế được tinh gọn.

Không chỉ vậy, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc đa phần đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức góp phần tăng hiệu suất trong công việc. Ngoài ra, các phần mềm ứng dụng triển khai đã phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra, việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý điều hành của Sở đã giúp giảm thiểu giấy tờ cho việc in ấn, sao chụp văn bản và văn bản được luân chuyển trên hệ thống mạng được nhanh chóng, giúp lãnh đạo theo dõi chỉ đạo kịp thời, đồng thời hỗ trợ tích cực cho công tác cải cách hành chính.

Chuyển biến rõ nét, tạo niềm tin trong nhân dân

Nhiều công việc được kiện toàn trong công tác cải cách hành chính trong đó có việc triển khai và thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp, phát hiện những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, còn mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức. Mặt khác, việc thực hiện thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả trong CCHC nhưng Sở LĐTB&XH vẫn đặt ra không ít nhiệm vụ trong kế hoạch những năm tiếp theo. Theo đó, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2011–2015… Ngoài ra, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức phẩm chất cho cán bộ, công chức gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhất là công tác “Dân vận khéo” trong thực hiện thủ tục hành chính.

Rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan các đơn vị sự nghiệp; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định hiện hành… cũng là những nhiệm vụ cần triển khai. Đặc biệt, rà soát các thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc trong phạm vi quản lý để điều chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy định không còn phù hợp theo kế hoạch và rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện và chưa được thực hiện trình UBND tỉnh quyết định.

Có thể nói rằng, trong 5 năm qua công tác CCHC có sự chuyển biến rõ nét, tạo được lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tính dân chủ, minh bạch, trách nhiệm được cán bộ, công chức, viên chức phát huy rất tốt. Từ đó tạo được thiện cảm của người dân khi đến tiếp xúc, làm việc với cơ quan công quyền. Việc ban hành cụ thể Bộ thủ tục hành chính giúp cho đơn vị liên quan và người dân có tiếng nói chung trong quá trình tiếp xúc, tránh phát sinh những thủ tục không đáng có, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần cho việc phát triển kinh tế – xã hội đồng thời nâng cao dân trí cho người dân.❏

Nguyễn Văn Bái
(Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thái Bình)