Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong quản lý Nhà nước

(NBCL) Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Bình đã thường xuyên quan tâm và tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Từ đó tạo ra tiền đề thực hiện và triển khai nhiều hiệu quả kế hoạch năm, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

da113

CCHC là tiêu chí đánh giá công tác thi đua

Cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính từ Tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, thời gian qua cũng như trong năm 2016 công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành hoạt động của cơ quan, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí…

Từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, với các nội dung chính đó là: Thực hiện chương trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của cơ quan.

Đặc biệt, ngay sau khi các Kế hoạch về CCHC được ban hành Sở đã khẩn trương triển khai các nội dung đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Theo kết quả kiểm tra, tất các cả phòng của Sở và đơn vị trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch CCHC của Sở và của đơn vị. Sở đã lấy nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên, kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, rà soát, bổ sung kịp thời đáp ứng, phục vụ tốt công tác cải cách hành chính ở đơn vị. Hiện nay Sở đã thực hiện 76/82 TTHC tại Trung tâm Hành chính công, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, việc công khai niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên trang Website của Sở đã giúp giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp biết khi tham gia TTHC. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC năm 2016 (từ ngày 01/01-30/11/2016) sở đã tiếp nhận giải quyết 10.999 hồ sơ và trả kết quả 10.900 hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực trong toàn ngành.

Con người là “gốc rễ” trong CCHC

Xác định yếu tố con người là “gốc rễ” trong cải cách hành chính, Sở triển khai thực hiện thông tư 14, 15 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, không để chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Từ tháng 9/2015 đến nay, Sở đã bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 34 công chức; xem xét luân chuyển 04 công chức; đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm lại đối với 01 công chức; tiếp nhận 02 công chức, điều động thuyên chuyển 02 viên chức.

Ngoài ra, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cũng được coi trọng. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập. Hiện nay đội ngũ CBCCVC của Sở gồm có 585 người: Trong đó trình độ tiến sỹ 02 người; thạc sỹ 116 người; đại học 406; cao cấp lý luận chính trị 28 người; trung cấp lý luận chính trị 103 người. Năm 2016, Sở đã cử 02 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học và mở lớp bồi dưỡng cán bộ công chức Sở cho 100 người tham dự… Rà soát, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ- CP của Chính phủ, thực hiện chế độ nghỉ hưu và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong cải cách tài chính công, Sở tiếp tục thực hiện quyền tự chủ về tài chính; biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho cơ quan. Ngay từ đầu năm, Sở đã hoàn thành việc giao Kế hoạch tài chính năm 2016 cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để các đơn vị chủ động thực hiện quyền tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan; đã sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm giảm chi tiêu công theo quy định của tỉnh, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công…

Trong công tác hiện đại hoá nền hành chính, Sở đã đạt được nhiều kết quả. Đó là, triển khai có hiệu quả mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong việc luân chuyển, liên thông văn bản, hồ sơ công việc giữa Sở và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh nhằm hiện đại hóa nền hành chính, qua đó dần thay thế văn bản giấy bằng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số. Tính đến ngày 21/11/2016, Sở NN&PTNT đã tiếp nhận khoảng 7.255 văn bản từ UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành thông qua MVP điện tử liên thông. Hiện tại 100% văn bản đi, đến của Sở (được quét dưới dạng le *.PDF) đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của phần mềm đáp ứng yêu cầu tra cứu, theo dõi, phục vụ hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở…

Khép lại một năm 2016, bước sang năm 2017, Sở cũng đặt ra nhiều những định hướng trong thực hiện cải cách hành chính trên 6 nội dung là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL, các chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển và phát triển bền vững thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, từng bước giải quyết các khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, xử lý lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh… Đồng thời thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và theo đúng nội dung Bộ thủ tục hành chính đã được công bố đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện xây dựng nội dung và kế hoạch đào tạo công chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý Hành chính Nhà nước, về công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn cho công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự chủ tài chính, thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách, khoán biên chế và kinh phí nhà nước theo tinh thần Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ…

Tóm lại, Công tác CCHC của Sở NN&PTNT được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt theo tinh thần của Nghị quyết số 30c/ NQ-CP của Chính phủ. Mục tiêu hàng đầu của công tác này là hướng đến sự hiệu quả trong công việc, đặc biệt là công tác quản lý Nhà nước.❏

Phạm Văn Dụng

(Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình)