leftcenterrightdel
 ảnh minh họa

Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 400 tỷ đồng từ các nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh phí địa phương và các nguồn khác.

Trong 6 tháng đầu năm nay, số lao động được học nghề nông nghiệp hơn 120 ngàn, đạt 41% kế hoạch đề ra. Việc đào tạo nghề cho các lao động doanh nghiệp, các hợp tác xã, nông dân tham gia chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp.

Tuy nhiên, đánh giá chung hiện nay cả nước chỉ có trên 70% trung tâm khuyến nông các tỉnh tham gia trực tiếp cơ sở đào tạo nghề, nên ở nhiều địa phương còn khó khăn trong việc gắn đào tạo nghề với mô hình khuyến nông. Nhiều địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí xây dựng mô hình đào tạo nông nghiệp.

Đơn Thương