(CLO)- Ngày 20/9 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ TT&TT khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương. Hội nghị tập huấn kéo dài đến ngày 22/2. [caption id="attachment_184233" align="aligncenter" width="640"] Ông Phan Tâm, Thứ Trưởng Bộ TT&TT phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Cái Văn Long).[/caption] Trong ba ngày, các giảng viên đến từ Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Học viện An ninh Nhân dân - Bộ Công an, Học viện Báo chí... và Bộ TT&TT giới thiệu, trao đổi và cùng thảo luận các chuyên đề về quốc phòng an ninh như: Chuyên đề; "Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới". "Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam". "Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới". "Đường lối, quang điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh cính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới". "Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỷ năng phát ngôn". "Kỹ năng làm báo trong kỹ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường cũng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới". [caption id="attachment_184234" align="aligncenter" width="640"] Hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương tham dự (Ảnh: Cái Văn Long).[/caption] Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Tâm, Thứ Trưởng Bộ TT&TT khẳng định: Báo chí là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Báo chí là cầu nối giữa mọi tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, giữa nhân dân ta với thế giới bên ngoài. Các thế thù địch thường  lợi dụng Internet để chống phá cách mạng Việt Nam. Hội nghị tập huấn lần này sẽ cập nhật, trang bị những thông tin mới nhất về quốc phòng - an ninh cho các phóng viên, biên tập viên nhằm phát huy và làm tốt hơn công tác tuyên truyền, thông tin về quốc phòng - an ninh.

Cái Văn Long