Bộ Tài chính vừa có Công văn số 17865/BTC-QLCS gửi các bộ ngành, tỉnh thành phố liên quan thông báo về phương án xử lý đối với các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại. 

Theo đó, thanh lý đối với số xe ôtô đủ điều kiện thanh lý theo quy định, việc bán thanh lý phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.


Chuyển xe ôtô phục vụ công tác chung sang xe ôtô chuyên dùng đối với xe phù hợp chủng loại theo tiêu chuẩn, định mức xe ôtô chuyên dùng đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.
Đồng thời, điều chuyển xe ôtô từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước theo quy định. 

Công văn cũng nêu rõ, bán đối với xe ôtô chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe ôtô chuyên dùng hoặc tại thời điểm quyết định xử lý không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận; việc bán xe ôtô phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, việc tổ chức bán đấu giá xe ôtô có quyết định thanh lý, quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ôtô phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.  

PV