Chỉ đạo đúng, trúng, sát sao, kịp thời

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh Yên Bái những năm qua đã tạo cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện. An ninh trật tự ở nông thôn ngày càng được củng cố, giữ vững. 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết thúc năm 2017, toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đã thẩm định xong, đưa số xã toàn tỉnh đạt chuẩn NTM lên 33 xã; 5 xã đạt 16-18 tiêu chí, 37 xã đạt từ 10-15 tiêu chí, 71 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đã lựa chọn được 05 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2019 gồm các xã: Việt Thành (Trấn Yên), Liễu Đô (Lục Yên), Đông Cuông (Văn Yên), Thượng Bằng La (Văn Chấn) và Đại Minh (Yên Bình). Tỉnh phấn đấu trong năm 2018 có 12 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 có 75 xã đạt chuẩn và huyện Trấn Yên đạt huyện NTM. Đạt được những thành công ấy là sự cộng hưởng sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, của người dân và đặc biệt vai trò của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là hết sức quan trọng. Với trách nhiệm của mình, thời gian qua, Sở đã tích cực, chủ động tham mưu và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM. Theo đó, nhiều chương trình đã được các huyện xã thực hiện một cách hiệu quả, đặc biệt là công tác tuyên truyền gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” ở tất cả các xã.

leftcenterrightdel
Sự thay da đổi thịt trên quê hương là “quả ngọt” xứng đáng cho sức mạnh phối hợp, đoàn kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các sở, ban, ngành trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.   
Bên cạnh đó, Sở cũng làm tròn công tác tham mưu, định hướng trong việc tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; trước mắt ưu tiên tập trung hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho các xã điểm, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã và thôn, bản. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể và đẩy mạnh liên kết sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu, điều kiện cụ thể và lợi thế sản xuất của từng nơi. Kết hợp giữa ưu tiên chỉ đạo điểm và triển khai trên diện rộng. Theo đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đã đăng ký và có khả năng phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng cấp ủy, chính quyền cấp xã trong sạch, vững mạnh; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, quy hoạch đội ngũ kế cận và đề xuất việc tuyển dụng, bổ sung, thay thế công chức cấp xã còn thiếu, không đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tích cực trong công tác đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, Ngành liên quan theo quy định.

Công tác phối hợp hiệu quả

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nỗ lực không ngừng vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. Sự thay da đổi thịt trên quê hương là “quả ngọt” xứng đáng cho sức mạnh phối hợp, đoàn kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các sở ban ngành trong suốt chặng đường thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Trong công tác phối hợp với các sở ban ngành và địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đạt được hiệu quả cao về mọi mặt. Theo đó, tiến tới năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chỉ đạo văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn theo hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được hiệu quả cao nhất và một nông thôn mới bền vững, Sở phối hợp với các đơn vị khác trong tỉnh sẽ tiếp tục các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là đối với những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Sở sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như cơ sở hạ tầng giao thông, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục. Sở sẽ phân công đoàn thể phụ trách các tiêu chí để duy tu bảo dưỡng thường xuyên… để không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Xây dựng nông thôn mới là phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

leftcenterrightdel
Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm tròn trách nhiệm là cơ quan chủ trì, thường trực chương trình Nông thôn mới. 
Bên cạnh đó, Sở tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chí và đề xuất chính sách bố trí kinh phí thưởng cho các xã làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, rà soát, đánh giá các tiêu chí chưa đạt để có giải pháp, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế. Tiến hành lồng ghép các nguồn vốn để phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội với phương châm nâng đầu, đỡ cuối trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; trước mắt ưu tiên tập trung hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho các xã điểm, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” ở tất cả các xã. Tăng cường công tác xây dựng và đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã và thôn, bản. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng cấp ủy, chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, quy hoạch đội ngũ kế cận và đề xuất việc tuyển dụng, bổ sung, thay thế công chức cấp xã còn thiếu, không đáp ứng yêu cầu.❏

Minh Diễn