(CLO)  kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt liên tục trong thời gian qua và các triển vọng kinh doanh trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã được S&P đánh giá cao với mức xếp hạng tín nhiệm bằng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. [caption id="attachment_180917" align="aligncenter" width="700"] VietinBank được S&P đánh giá tín nhiệm bằng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia[/caption] Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P vừa công bố xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD). Tại bảng xếp hạng lần này S&P đã chính thức áp dụng tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng mới trong việc xếp hạng tín nhiệm của các TCTD. Một trong các chỉ tiêu trọng yếu ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của các TCTD theo tiêu chuẩn đánh giá mới là tỷ lệ vốn cấp 1/tài sản có rủi ro (RAC) được tính toán theo tiêu chuẩn của S&P. Đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước trong đó có VietinBank, đây là một chỉ tiêu có ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm và triển vọng theo đánh giá của S&P. Vì vậy, mục tiêu quan trọng của các TCTD thời gian tới là cần phải tiếp tục nâng cao năng lực vốn tự có, đặc biệt là vốn cấp 1 bên cạnh việc duy trì tốt kết quả hoạt động kinh doanh để cải thiện kết quả đánh giá xếp hạng của S&P. Đánh giá xếp hạng tín nhiệm của S&P đã thể hiện rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của VietinBank thời gian qua. Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm 2017, VietinBank đã đẩy mạnh tăng trưởng hoạt động kinh doanh, với sự chuyển biến mạnh mẽ toàn hệ thống về định hướng kinh doanh tập trung tăng trưởng bền vững, hiệu quả, thực chất ngay từ đầu năm. Do vậy, hoạt động kinh doanh của VietinBank đã đạt được kết quả khả quan, bám sát tiến độ theo mục tiêu đề ra và tăng trưởng tích cực so với toàn Ngành. Tổng tài sản của VietinBank đạt 1.035.621 tỷ đồng, tăng 9,2%, cao hơn so với mức tăng 6 tháng đầu năm 2016; huy động vốn đạt 953 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Đặc biệt dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 782 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm, cao hơn mức tăng của toàn Ngành. Thu phí dịch vụ của VietinBank 6 tháng đầu năm 2017 tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 4.814 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 54% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Các chỉ tiêu hiệu quả được VietinBank duy trì theo kế hoạch đề ra, ROA đạt 1%, ROE đạt 13%. Cơ cấu thu nhập có chuyển biến tích cực, hoạt động dịch vụ được chú trọng, đặc biệt dịch vụ thanh toán tạo sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng dịch vụ thanh toán đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Nhờ đó, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng trong tổng thu nhập của VietinBank đã tăng lên so với năm 2016 và chiếm 17,4% tổng thu nhập. Bên cạnh tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, VietinBank còn chú trọng đến hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, nâng cao công tác quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi xử lý nợ, kiểm soát chất lượng tín dụng. Trong 6 tháng cuối năm 2017, với nền tảng phát triển là tăng trưởng quy mô bền vững, phát triển mạnh sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ thanh toán, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, VietinBank sẽ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2017, tạo tiền đề bứt phá cho giai đoạn trung hạn 2018 - 2020. Đồng thời, VietinBank cũng đang hoàn thiện Đề án tái cơ cấu đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo đó, một trong các giải pháp trọng tâm mà VietinBank đề xuất là tiếp tục tăng vốn tự có, đặc biệt là vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và năng lực vốn tự có của VietinBank, đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của VietinBank và đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Việc triển khai nội dung này sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng phát triển của VietinBank theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế trong thời gian tới.

Thu Trang