Nâng cao năng lực cạnh tranh & đẩy mạnh cải cách hành chính

(NBCL) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cùng với những giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững đã giúp các hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình thời gian qua có nhiều đột phá. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở Sở cũng đã đạt được những kết quả khả quan, tạo đuợc niềm tin từ phía doanh nghiệp và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC là cách để nâng cao năng lực, môi trường kinh doanh thuận lợi.
Giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC là cách để nâng cao năng lực, môi trường kinh doanh thuận lợi.

Phấn đấu đến 2020, PCI top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch hành động số 14/KH-STNMT ngày 23/9/2016 về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kế hoạch nêu trên, Sở đã tập trung nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường đối với vai trò của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Từ đó làm tốt các chức năng nhiệm vụ được giao với phương châm phục vụ, xây dựng phong cách phục vụ theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Đề ra các giải pháp cụ thể trong tổ chức hoạt động công tác của ngành để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2016-2020, thu hút đầu tư vào tỉnh để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, khắc phục những hạn chế, cải thiện các chỉ số thành phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi đảm bảo mục tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đến năm 2018, chỉ số PCI của tỉnh nằm trong top 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Hồng; đến năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh nằm trong top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và top 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Hồng.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Sở đã xây dựng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Đồng thời, giảm chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp qua việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính đang thực hiện, đề xuất giải pháp để chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian và thủ tục hành chính…

Tăng cường cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Từ đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường vận hành, trao đổi thông tin liên thông cơ sở dữ liệu đất đai trên Interrnet nhằm minh bạch thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhanh gọn, thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất và yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của cấp tỉnh, cấp huyện…

Ngoài ra, việc giảm chi phí và thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước cũng là cách để nâng cao năng lực, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Từ đó, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết giảm tối đa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả việc thực hiện tại Trung tâm hành chính công.

Xây dựng kế hoạch thanh tra theo quy định, tập trung vào những đối tượng có vi phạm, hạn chế việc phải đến tất cả các doanh nghiệp, để giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, rút ngắn tối đa thời gian các cuộc thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp tạo điều kiện giảm thời gian của các doanh nghiệp để thực hiện các quy định của Nhà nước.

Giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC là cách để nâng cao năng lực, môi trường kinh doanh thuận lợi.

CCHC – “then chốt” nhằm tăng cường kỷ cương

Năm 2016, Sở TN&MT đã tích cực tham mưu các giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Sở TN&MT ưu tiên thực hiện trong năm 2016 đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện, thành phố; rà soát, đơn giản hóa, tiết giảm thời gian giải quyết các TTHC, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Đồng thời, Sở cũng Tập trung rà soát TTHC về đất đai theo mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp); TTHC về môi trường theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các TTHC khác thuộc lĩnh vực của ngành khi có văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh mới ban hành có quy định về TTHC.

Sở đã chủ trì rà soát, xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt 72 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình (đạt 100%) ; Ban hành các Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (trung bình hơn 40% thời gian theo quy định).

Đặc biệt, Sở đã thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, các phòng chuyên môn, đơn vị đều được trang bị máy vi tính có kết nối Interrnet; phần mềm quản lý văn bản được triển khai ứng dụng ở 13/13 phòng, đơn vị; có 01 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3 (cung cấp thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường). Ngày 24/3/2015, Giám đốc Sở đã ký quyết định số 87/QĐ-STNMT ban hành Quy chế quản lý sử dụng Mạng máy tính Sở Tài nguyên và Môi trường. Cổng thông tin điện tử được xây dựng và hoạt động tốt phục vụ cho hoạt động của Sở cũng như nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân. Những kết quả đạt được về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường đã thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả CCHC , ngay từ đầu năm, Sở triển khai xây dựng ban hành kế hoạch công tác cụ thể từng tháng, Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 đúng thời gian quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị nhằm góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện tốt việc triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành đến tất cả các công chức, viên chức trong toàn đơn vị…❏

Trần Ngọc Tuần
(Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình)