leftcenterrightdel
Văn bản yêu cầu các báo Đảng của Thủ đô cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 
Được biết, trước Văn bản số 3481/UBND-KGVX ngày 31/7/2018 của UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 5/1/2004 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 18/12/2015 của UBND thành phố, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TƯ ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Theo văn bản số 3481/UBND-KGVX, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chủ động bố trí đủ nguồn kinh phí mua báo của Đảng bộ và chính quyền thành phố đến các đối tượng được thụ hưởng theo quy định. 

Báo Hànội mới, Báo Kinh tế và Đô thị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thành phố cũng yêu cầu hai cơ quan báo chí tăng cường các bài viết giới thiệu thực tiễn sinh động ở cơ sở, phát hiện nhân tố mới, các mô hình, điển hình tiên tiến ở các cơ sở; thông tin, phản ánh trung thực, chính xác tâm tư, nguyện vọng của nhân dân…

PV