(CLO) Báo điện tử Tầm nhìn bị đình bản tạm thời trong thời gian 03 tháng vì đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử; không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích...

Ngày 27/10/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1877/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời Báo điện tử Tầm nhìn.

Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Tầm nhìn trong thời gian 03 tháng vì Báo đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử; không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng Báo tiếp tục vi phạm.

[caption id="attachment_130132" align="aligncenter" width="600"]Giao diện báo điện tử Tầm nhìn. Giao diện báo điện tử Tầm nhìn.[/caption]

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Tầm nhìn theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, cơ quan chủ quản Báo điện tử Tầm nhìn, Báo điện tử Tầm nhìn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyễn Mạnh