Nhà báo Hồng Thanh Quang: “Chưa bao giờ công việc làm báo trở nên thú vị và cũng nguy hiểm như bây giờ!”