PVN tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017

(CLO) Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong 8 tháng qua đều vượt xa so với kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.  Nhờ vậy, PVN đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước trên 60 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch. Những tháng còn lại của năm 2017, PVN quyết tâm thực hiện 10  nhiệm vụ trọng tâm gắn với Chủ trương, định hướng và các chương trình hành động quan trọng mà Đảng và Chính Phủ giao phó.

Thông tin từ PVN cho biết, với sự tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt của tập thể Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn; kết quả tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng doanh thu và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đều vượt 14% so với kế hoạch đã được điều chỉnh tăng lên; trong đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 319,6 nghìn tỷ đồng, còn tổng lợi nhuận sau thuế đạt 15 nghìn tỷ đồng.

Cùng với chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh cũng cơ bản hoàn thành, nhất là các chỉ tiêu về khai thác dầu khí, sản xuất đạm, sản xuất xăng dầu…Nhờ vậy, PVN đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước trên 60 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch.

PVN cũng cho biết thêm, trong những tháng còn lại của năm, để đảm bảo cân đối tài chính và lành mạnh hoá năng lực tài chính tập đoàn quyết tâm thực hiện 10 nhiệm vụ quan trọng. Trước hết, chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện các Chương trình hành động số 1718/CTr- DKVN ngày 23/3/2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 24/CT- TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Trong những tháng còn lại của năm, để đảm bảo cân đối tài chính và lành mạnh hoá năng lực tài chính tập đoàn PVN quyết tâm thực hiện 10 nhiệm vụ quan trọng

Đồng thời, tập trung xử lý 05 dự án yếu kém theo đúng chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo, của Bộ Công Thương. Ngoài ra, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; duy trì hoạt động ở công suất cao để đẩy mạnh tiêu thụ khí và giảm giá thành sản phẩm.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ và thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017- 2020 theo đúng danh mục, lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2017. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra

H.V