Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xử lý tốt các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Xem tiếp