Làm gì để Luật Báo chí, Quy định đạo đức Người làm báo đi vào cuộc sống?

Một trong những hoạt động không ngừng nghỉ là hoạt động truyền thông và báo chí. Hoạt động báo chí cũng là loại hình hoạt động không biên giới, từng giờ tác động và chi phối đời sống xã hội. Đây cũng là nghề mà đặc thù hoạt động độc lập, tự do ở mức độ khá cao. Do vậy, quản lý báo chí và lao động báo chí luôn là lĩnh vực khó khăn… Do đó, luật báo chí và các quy định dạng pháp lý và luân lý luôn được chú ý, đề cao.

Xem tiếp

Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam:
Quán triệt, học tập Luật Báo chí 2016 và triển khai góp ý xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo VN

Ngày 26/8/2016, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Luật Báo chí 2016 và triển khai góp ý xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cho tất cả hội viên.

Xem tiếp

Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, Hiến pháp và Luật Báo chí

Luật Báo chí 2016 đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của công chúng được hình thành trong bối cảnh môi trường thông tin thay đổi mạnh mẽ. Nội dung về Hội Nhà báo Việt Nam với những quy định cụ thể được đưa vào Luật này cho thấy tầm quan trọng của báo chí cũng như mối quan tâm của xã hội đối với người làm báo được nâng cao.

Xem tiếp

Diễn đàn “Đạo đức Người làm báo Việt Nam”:
Nhận diện phi đạo đức trong hoạt động báo chí

Luật Báo chí nói chung và Luật Báo chí 2016 không phải chỉ dành riêng cho báo chí mà mọi công dân, tổ chức trong xã hội đều chịu sự tác động và bắt buộc thực hiện. Chính vì vậy, quyền lợi của công dân đi liền với nghĩa vụ thực hiện Luật (hoặc do Luật Báo chí điều chỉnh) là khá chi tiết và cụ thể.

Xem tiếp