Techdemo: Bước tạo lập – nghiên cứu khoa học xuất phát từ “hơi thở” cuộc sống

Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam để thúc đẩy ứng dụng nghiên cứu KH&CN vào thị trường, gắn kết nghiên cứu với sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Xem tiếp