Giải bài toán “vấn nạn phí” cho doanh nghiệp:
Nhà nước phải thay đổi trước!

Năm 2017 được Chính phủ chọn là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành và các địa phương liên quan, sự mạnh dạn lên tiếng kiến nghị chính xác, thỏa đáng, doanh nghiệp hy vọng các chi phí sản xuất kinh doanh từng bước sẽ được trở về những mức hợp lý…

Xem tiếp