Thái Bình – Cải cách hành chính, hội nhập & phát triển

(NBCL) “Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/5/2012 về kế hoạch CCHC tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp, với 42 chuyên đề, đề án trên 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo điều hành”. Đó là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng- Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình- trong cuộc trò chuyện với báo Nhà báo & Công luận.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên giới thiệu với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) về mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình, nhân chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải năm 2015 tại Thái Bình.
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên giới thiệu với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) về mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình, nhân chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải năm 2015 tại Thái Bình.

+ Cải cách hành chính (CCHC) được xem là một trong những vấn đề cốt lõi để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu về CCHC của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua ?

– Xác định CCHC là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/5/2012 về kế hoạch CCHC tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp, với 42 chuyên đề, đề án trên 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo điều hành.

Về cải cách thể chế: Việc xây dựng, ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) của tỉnh được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh. Các thể chế, cơ chế, chính sách của Nhà nước được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai áp dụng một cách chủ động, tích cực, thực hiện theo hướng quy trình hóa, công khai hóa và đạt hiệu quả.

Về cải cách thủ tục hành chính: được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và đạt kết quả tích cực, rõ nét. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 về tăng cường công tác CCHC, trong đó giao cho các Sở, ngành rà soát, đề xuất cắt giảm ít nhất 10% số lượng TTHC, rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục và đơn giản hóa tối đa thành phần hồ sơ trong mỗi TTHC, hạn chế yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư phải nộp các văn bản do cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh ban hành. Kết quả, tổng số TTHC các Sở, ngành đề xuất cắt giảm là 135 thủ tục = 13,02%. Về thời gian, tất cả các Sở, ngành đều cắt giảm trên 30% thời gian thực hiện TTHC, có Sở cắt giảm trên 50%. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, tất cả các TTHC của tỉnh, thời gian thực hiện đều được rút ngắn hơn so với quy định của Trung ương.

Từ tháng 06/2016, UBND tỉnh chỉ thị thiết lập và niêm yết công khai đường dây nóng của UBND tỉnh và của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân và doanh nghiệp; thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tăng cường kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo quy định của Chính phủ, bảo đảm hoạt động ổn định, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, giải quyết 100% tổng số TTHC 2 cấp tỉnh và huyện, với mục tiêu giải quyết TTHC nhanh gọn, công khai, minh bạch, hạn chế tối đa các khâu trung gian, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân khi làm việc với các cơ quan công quyền. Đây là một bước đột phá, thể hiện quyết tâm cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó xác định cải cách TTHC là một trong ba giải pháp đột phá phát triển kinh tế.

Về cải cách tài chính công: UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính công. Triển khai kịp thời các chính sách, chế độ về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính. Thực hiện phân cấp một cách triệt để nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đến nay, toàn bộ các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện được giao quyền tự chủ đã thực hiện cơ chế tự chủ và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP.

Về hiện đại hóa nền hành chính: Cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh được quan tâm đầu tư, nâng cấp; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, tăng cường tính công khai, minh bạch, thuận tiện trong hoạt động công vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng và vận hành “Mạng văn phòng điện tử liên thông” góp phần vào việc xây dựng chính quyền điện tử.

Hoàn thành việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh, tạo nền tảng cho phép thiết lập các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Số dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2 cung cấp trên cơ sở dữ liệu quốc gia là 1.552 (1.141 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện là 281 TTHC, cấp xã là 130 TTHC), trong đó có 20 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

+ Mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” là điểm nhấn mang tính bước ngoặt trong CCHC của tỉnh Thái Bình. Kết quả của việc triển khai thực hiện mô hình này thế nào, thưa đồng chí ?

– Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, kế thừa những kết quả đã đạt được trong những năm qua về công tác cải cách hành chính, trên cơ sở tìm hiểu mô hình thực tế tại một số tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện thành công, cùng với việc xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh; UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện với mục tiêu “tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; chuyển toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hiện nay ở các sở, ban, ngành về tập trung tại một đầu mối là Trung tâm hành chính công; tổ chức, cá nhân chỉ đến một nơi để giải quyết các thủ tục hành chính”.

Trung tâm Hành chính công là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả việc giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân. Theo đó niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, các quy định TTHC, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức cá nhân liên quan.

Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình.
Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình.

Năm 2016, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm là 68.833 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết trước hạn: 15.518 hồ sơ, đạt 23%. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 45.491 hồ sơ, đạt 66%. Số hồ sơ đang giải quyết và trả lại bổ sung: 7.101. Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 723 hồ sơ, chiếm 1%. Nhìn chung tinh thần, thái độ của công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức và cá nhân chấp hành tốt các quy định, nội quy, quy chế của tỉnh. Đến nay, chưa phát hiện công chức có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, chưa có khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân đối với việc giải quyết TTHC của công chức tại Trung tâm. Mọi thông tin về tiến trình, thời gian giải quyết đều công khai, minh bạch…

+ Đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Với ý nghĩa đó, xin đồng chí cho biết thời gian qua Thái Bình đã triển khai những giải pháp gì để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tăng cường thu hút đầu tư?

– Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là động lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thời gian qua tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đó là:

Trong công tác chỉ đạo điều hành: UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp như: Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 về việc phê duyệt Đề án CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 02/CTHĐ- UBND ngày 15/6/2016 và Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND ngày 01/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020; Quyết định số 11/2016/QĐ- UBND ngày 25/11/2016 về việc Quy định trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 2724/QĐ- UBND ngày 04/10/2016.

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách: Tỉnh đã ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư theo từng ngành, lĩnh vực như: cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, thương mại – dịch vụ; cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; các cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Hoàn thiện và hệ thống hóa, công khai quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chi tiết các Khu, CCN và các quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác GPMB, tạo thuận lợi, giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp: Ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo giải quyết tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua tăng cường đối thoại. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của tỉnh.

Triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, rà soát và thực hiện các thủ tục thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất đã được giao để chuyển cho các dự án đầu tư mới có hiệu quả hơn.

Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua việc điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh và nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất của các doanh nghiệp.

Công tác xúc tiến thu hút đầu tư: Xây dựng và công khai Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư; các tài liệu giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh bước đầu đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã có một số kết quả bước đầu, tạo mối quan hệ tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Thái Bình với các đối tác. Tổ chức các buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước đặc biệt là một số tổng công ty lớn để vận động đầu tư vào Thái Bình như: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam v.v… Phối hợp tốt với các cơ quan báo chí thông tin giới thiệu về tiềm năng cơ hội đầu tư, chủ trương đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh tới cộng đồng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

+ Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, xin Đồng chí cho biết một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới?

– Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC và năng lực cạnh tranh của tỉnh, tỉnh Thái Bình đã tập trung tiến hành công tác CCHC tổng thể, toàn diện trên tất cả lĩnh vực như đã nêu ở trên. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, tạo thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận đất đai: Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh làm căn cứ, định hướng phát triển lâu dài, bền vững; và làm căn cứ điều chỉnh lại hệ thống quy hoạch một cách đồng bộ, đảm bảo tính liên kết, khoa học và phù hợp thực tiễn. Rà soát, điều chỉnh và hệ thống hóa các quy hoạch ngành, lĩnh vực và có biện pháp công bố minh bạch, rộng rãi thông tin để các nhà đầu tư tiếp cận và thực hiện, các cơ quan dân cử và nhân dân giám sát. Hoàn thiện và công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016- 2020 cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác GPMB. Phân loại từng khó khăn, vướng mắc, từng đối tượng cụ thể để tổ chức họp, đối thoại trực tiếp với các hộ dân nhằm giải thích rõ về những căn cứ lập phương án kiểm đếm, đền bù.

Hai là, thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Giảm thời gian tối đa giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (của cơ quan ĐKKD), đăng ký kinh doanh có điều kiện (của các cơ quan QLNN chuyên ngành), đăng ký đầu tư, đăng ký đất đai, cấp phép xây dựng, làm thủ tục hải quan, thủ tục thuế … Rà soát, đề xuất bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hồ sơ, tài liệu không cần thiết theo quy định của các Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 và các văn bản có liên quan.

Ba là, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Tranh thủ tối đa các nguồn lực (vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công – tư) để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; ưu tiên đầu tư các công trình đường giao thông trọng yếu; xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp; phát triển các dự án xử lý chất thải tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp.

Bốn là, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2020 đã được phê duyệt. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề trong việc đào tạo nhân lực và tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Kêu gọi đầu tư về xã hội hóa công tác đào tạo, đẩy nhanh việc triển khai nâng cấp đầu tư và chất lượng đào tạo của hệ thống các trường đào tạo; phát triển thêm các trường đào tạo nghề và trung tâm đào tạo từ các nguồn vốn khác nhau. Nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thông qua phổ biến, tuyên truyền giáo dục cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp để đảm bảo chính sách, pháp luật về lao động về tiền lương được thực hiện đầy đủ nghiêm túc.

Năm là, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi công vụ. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, rút ngắn một nửa thời gian thực hiện các thủ tục so với quy định của Nhà nước và đơn giản hóa tối đa thành phần hồ sơ trong mỗi thủ tục hành chính; mở rộng việc nhận hồ sơ qua mạng, nhận và trả kết quả qua bưu điện đối với các thủ tục thực hiện tại Trung tâm Hành chính công 2 cấp, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin; sử dụng chữ ký số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho các ngành, địa phương trong tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, thuyên chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và Quyết định số 3186 ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh (nhất là đối với những vị trí nhạy cảm và thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp).❑

PV