Đông đảo nghệ sĩ Việt nhận giải Ngôi Sao Xanh - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình 2017
<font class='highlight'>font>Đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Ngôi<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Sao<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Xanh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Gương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2017<font class='highlight'>font>
1/13/2018 4:34:32 PM
Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
<font class='highlight'>font>Tạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tuấn<font class='highlight'>font>
7/23/2018 12:25:00 PM
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình TP HCM cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật và kỷ cương hành chính
<font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hòa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>HCM<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nâng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ý<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font>
7/21/2018 7:58:33 PM
Hội quân và Hành trình “Những dấu ấn vinh quang”
<font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quang<font class='highlight'>font>”
7/21/2018 1:29:52 PM
“Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng”
“<font class='highlight'>font>Tinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> – <font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỏa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sáng<font class='highlight'>font>”
7/21/2018 10:04:05 AM
Lũ về dồn dập, thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy khẩn cấp
<font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dồn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dập<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thủy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hòa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đáy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khẩn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font>
7/21/2018 9:33:30 AM
Đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn và Huyền thoại 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc
<font class='highlight'>font>Đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ngã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ba<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lộc<font class='highlight'>font>
7/21/2018 7:59:32 AM
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động ứng phó mưa lũ
<font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hậu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bão<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mưa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>
7/21/2018 5:00:00 AM
Hành trình về thăm 2 Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc và Tân Ấp
<font class='highlight'>font>Hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nghĩa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thọ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ấp<font class='highlight'>font>
7/20/2018 8:15:39 PM
Phát triển công nghiệp phục vụ quốc phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
<font class='highlight'>font>Phát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>triển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phòng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đáp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>yêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font>
7/20/2018 8:14:25 PM

Đông đảo nghệ sĩ Việt nhận giải Ngôi Sao Xanh - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình 2017

(CLO) Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2017 - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình vừa diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo các gương mặt nghệ sĩ, đạo diễn, ekip sản xuất. Đây là giải thưởng thường niên do Kênh truyền hình TodayTV phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Điện ảnh tổ chức.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam. Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

go top