Đông đảo nghệ sĩ Việt nhận giải Ngôi Sao Xanh - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình 2017
<font class='highlight'>font>Đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Ngôi<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Sao<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Xanh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Gương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2017<font class='highlight'>font>
1/13/2018 4:34:32 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Ngôi<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Sao<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Xanh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>2017<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Gương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diễn<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ekip<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Đây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>niên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>do<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kênh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TodayTV<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tạp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font>.
Thưởng lãm “Đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh, chúa Nguyễn và thời Nguyễn”
<font class='highlight'>font>Thưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lãm<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Đồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiểu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Trịnh<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>chúa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyễn<font class='highlight'>font>”
4/25/2018 4:27:05 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mừng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Festival<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>25<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tồn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Di<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đô<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cứu<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>sưu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tầm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>triển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lãm<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Đồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sứ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiểu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Trịnh<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>chúa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyễn<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>.
Những điểm vui chơi lý tưởng gần Hà Nội dịp 30 4 và 1 5
<font class='highlight'>font>Những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vui<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chơi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>30<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font>
4/25/2018 11:53:24 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nghỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>30<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nay<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>cán<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chơi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xa<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>du<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngoài<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tuy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiên<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gian<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xa<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>bạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đẹp<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>độc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dưới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đây<font class='highlight'>font>.
Thời thực phẩm sạch lên ngôi
<font class='highlight'>font>Thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>ngôi<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>
4/24/2018 9:49:14 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Thị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>màu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mỡ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>yêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>doanh<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>càng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuộng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>loại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguồn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ràng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tuân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>an<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>toàn<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sợ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hãi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bẩn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhưng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ghềnh<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thư<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>yếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>môi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font>.
Bài 1  Giàu nghèo và nhóm lợi ích
<font class='highlight'>font>Bài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font> : <font class='highlight'>font>Giàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghèo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhóm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lợi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ích<font class='highlight'>font>
4/24/2018 9:48:00 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Đảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ta<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tranh<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liệt<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tưởng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>suy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trị<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhỏ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cán<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>CNXH<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chệch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đó<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lợi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lợi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhóm<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lam<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Đây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>go<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>lửa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vàng<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>chiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>còn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>độ<font class='highlight'>font>
TP HCM tổ chức ra quân xử lý “xe dù bến cóc” phục vụ Giỗ tổ Hùng Vương và 30 4, 1 5
<font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font>.<font class='highlight'>font>HCM<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cóc<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giỗ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>30<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font>
4/24/2018 9:44:57 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>100<font class='highlight'>font>% <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lực<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>truy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quét<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>bến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cóc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giỗ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vương<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>30<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font>.
Microsoft có thể ra mắt Surface Phone màn hình gập vào cuối năm
<font class='highlight'>font>Microsoft<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Surface<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>màn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font>
4/24/2018 2:07:11 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Microsoft<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>API<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Redstone<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>5<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mùa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nay<font class='highlight'>font>.
Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018
<font class='highlight'>font>Tăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ĐH<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>CĐSP<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>TCSP<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
4/24/2018 7:51:03 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>17<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dục<font class='highlight'>font>- <font class='highlight'>font>Đào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ban<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>văn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1499<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>BGDĐT<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>QLCL<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhằm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ĐH<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>CĐSP<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>TCSP<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đó<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>24<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>6<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>27<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>6<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ương<font class='highlight'>font>.
Nam A Bank chiết khấu ngay 10 cho khách hàng mua mã thẻ điện thoại online
<font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>A<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bank<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font>% <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>online<font class='highlight'>font>
4/24/2018 7:50:27 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>04<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font>% <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>eBanking<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>A<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bank<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Mua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>online<font class='highlight'>font> – <font class='highlight'>font>Nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngay<font class='highlight'>font> "<font class='highlight'>font>siêu<font class='highlight'>font>" <font class='highlight'>font>chiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khấu<font class='highlight'>font>”. <font class='highlight'>font>Đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>online<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mỗi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>500<font class='highlight'>font>.<font class='highlight'>font>000VND<font class='highlight'>font>.
Dàn sao khủng sẽ tham gia Carnaval Hạ Long 2018
<font class='highlight'>font>Dàn<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>sao<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>khủng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Carnaval<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hạ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
4/23/2018 1:46:33 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>riêng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>di<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Carnaval<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hạ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hứa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hẹn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khán<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>choáng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dàn<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>sao<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>khủng<font class='highlight'>font>.

Đông đảo nghệ sĩ Việt nhận giải Ngôi Sao Xanh - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình 2017

(CLO) Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2017 - Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình vừa diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo các gương mặt nghệ sĩ, đạo diễn, ekip sản xuất. Đây là giải thưởng thường niên do Kênh truyền hình TodayTV phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Điện ảnh tổ chức.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử trên Internet số 1742/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 08/12/2009

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam. Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

go top