VNPT đồng hành cùng World Cup 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>World<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cup<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
6/19/2018 10:45:55 AM
VNPT khuyến cáo hiện tượng lừa đảo qua điện thoại
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>khuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font>
6/15/2018 2:38:58 PM
Xem World Cup 2018 “siêu tốc” với cáp quang VNPT
<font class='highlight'>font>Xem<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>World<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cup<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>siêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tốc<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cáp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quang<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>
6/7/2018 7:00:00 PM
VNPT giới thiệu giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh tích hợp
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sóc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kênh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font>
5/25/2018 3:12:02 PM
VNPT Hà Nội ngừng hoạt động số tổng đài chăm sóc khách hàng 024 38700700
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngừng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sóc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>024<font class='highlight'>font>.<font class='highlight'>font>38700700<font class='highlight'>font>
5/24/2018 3:26:00 PM
VNPT ra mắt gói cước mới MyTV F16 Sport phục vụ khách hàng mùa World Cup
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gói<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>MyTV<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>F16<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sport<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mùa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>World<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cup<font class='highlight'>font>
5/4/2018 3:54:13 PM
VNPT và NTT hợp tác triển khai mô hình giáo dục thông minh tại Việt Nam
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>NTT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>triển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>
5/3/2018 2:32:00 PM
VNPT tung giải pháp tích hợp Biên lai điện tử và hệ thống phần mềm một cửa, hướng tới Quốc gia “tiết kiệm” thời cách mạng công nghiệp 4 0
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>tung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Biên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cửa<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>tiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiệm<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>.<font class='highlight'>font>0<font class='highlight'>font>
5/2/2018 4:00:19 PM
VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>-<font class='highlight'>font>IT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghìn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>triển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font>
4/25/2018 6:00:00 PM
VNPT lập “hat-trick” tại chương trình bình chọn Sao Khuê 2018
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>VNPT<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>lập<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>hat<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>trick<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chọn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khuê<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
4/21/2018 4:19:00 PM

VNPT đồng hành cùng World Cup 2018

(CLO) Cùng người hâm mộ thể thao tận hưởng đại tiệc bóng đá lớn nhất thế giới, VNPT ra mắt nhiều gói cước hấp dẫn cho nhiều dịch vụ như băng rộng, truyền hình, di động. Thưởng thức trọn vẹn World Cup trên MyTV.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam. Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

go top