<font class='highlight'>font>Viettel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
12/13/2015 11:46:00 AM
<font class='highlight'>font>Tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viettel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Như<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vậy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phép<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>di<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>565<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>GB<font class='highlight'>font>- <font class='highlight'>font>BTTTT<font class='highlight'>font>..
<font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>-<font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
7/24/2015 10:29:00 PM
<font class='highlight'>font>Chiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>24<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>7<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hữu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vietubes<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>Khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Xuyên<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hỏi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngư<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lỡ<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>Thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>khảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font>.
Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Đà Nẵng bất ngờ tụt hạng, Quảng Ninh tạo cú sốc
<font class='highlight'>font>Xếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cạnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tranh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>: <font class='highlight'>font>Đà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nẵng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tụt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Quảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sốc<font class='highlight'>font>
3/22/2018 1:58:36 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Đà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nẵng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>7<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>PCI<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bố<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tuy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>PCI<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2017<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hôm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>22<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>7<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đáng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kể<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Quảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font>.
Hãy tỉnh táo và có trách nhiệm với cộng đồng
<font class='highlight'>font>Hãy<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>táo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cộng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font>
3/22/2018 10:00:00 AM
(<font class='highlight'>font>NB<font class='highlight'>font>&<font class='highlight'>font>CL<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luôn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảo<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghĩa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thật<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuẩn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Nhưng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lạ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>rất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>họ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấy<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chứng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thậm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font>… <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>còn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sống<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Bởi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vậy<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>lời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>hãy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>chia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẻ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cách<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>táo<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cộng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font>- <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>.
Bị tung tin bịa đặt bôi nhọ, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nói gì
<font class='highlight'>font>Bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bịa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bôi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhọ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thư<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>ủy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nói<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>?
3/22/2018 10:00:00 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Trao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ý<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Congluan<font class='highlight'>font>.<font class='highlight'>font>vn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>facebook<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tên<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Son<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thai<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>đăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chụp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>màn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mình<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đỗ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trọng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hưng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thư<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>ủy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biết<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ghép<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuyện<font class='highlight'>font>...
Huế Bắt ổ đánh bạc có nhiều “quý bà” tham gia
<font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Bắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>quý<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>” <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font>
3/20/2018 9:00:00 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>0h<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>15<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phút<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>20<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>an<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bạc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xóc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đĩa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trà<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Thừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thiên<font class='highlight'>font>- <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>.
Cao Bằng Làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh, để lọt 27 nghìn tấn quặng ra khỏi địa bàn
<font class='highlight'>font>Cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bằng<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>, <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lọt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>27<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghìn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khỏi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font>!
3/18/2018 11:18:34 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Mặc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>soát<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khỏi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gian<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tồn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kho<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nhưng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>27<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghìn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bay<font class='highlight'>font>" <font class='highlight'>font>khiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xúc<font class='highlight'>font>.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ưu ái tuyển dụng con ruột
<font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ưu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ruột<font class='highlight'>font>?
3/17/2018 5:10:33 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mỗi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đều<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>gắn<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lái<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>con<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ruột<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>kỳ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cựu<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nơi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khác<font class='highlight'>font>.
Thông tin nắn đường qua nhà lãnh đạo tỉnh An Giang là không chính xác
<font class='highlight'>font>Thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> "<font class='highlight'>font>nắn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font>" <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lãnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font>
3/16/2018 6:08:23 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Trao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>PV<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Văn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phòng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sơn<font class='highlight'>font>, <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biết<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> "<font class='highlight'>font>nắn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font>" <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>lộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>943<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lãnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font>.
UBND tỉnh Long An bất ngờ thay đổi quyết định trả lại đất cho dân
<font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font>
3/16/2018 6:07:10 AM
(<font class='highlight'>font>NB<font class='highlight'>font>&<font class='highlight'>font>CL<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Từ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2004<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hồi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Yên<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>huyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TNHH<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thép<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2010<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gặp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khăn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bồi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỏa<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khiếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nại<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giảm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hồi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạch<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tuy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vậy<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>doanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khốn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đốn<font class='highlight'>font>…

Viettel chính thức thử nghiệm 4G tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức khai trương thử nghiệm dịch vụ 4G tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy chỉ sau hơn 1 tháng nhận được giấy phép thử nghiệm dịch vụ di động 4G số 565/GB- BTTTT..

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử trên Internet số 1742/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 08/12/2009

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam. Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

go top