Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ sai phạm tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
<font class='highlight'>font>Viện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> – <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
6/28/2018 4:18:00 PM
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý không thanh tra việc cấp giấy CNQSDĐ
<font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ý<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>CNQSDĐ<font class='highlight'>font>!
5/31/2018 8:00:00 AM
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Thanh tra vào cuộc xác minh
<font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font>
4/5/2018 5:00:00 AM
<font class='highlight'>font>Viettel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
12/13/2015 11:46:00 AM
<font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>-<font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
7/24/2015 10:29:00 PM
Hải Phòng đẩy mạnh kết nối giáo dục với tỉnh Niigata
<font class='highlight'>font>Hải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phòng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đẩy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Niigata<font class='highlight'>font>
10/21/2018 8:15:31 AM
Tỉnh Long An Vụ Cô giáo quỳ là 1 trong 7 vi phạm nghiêm trọng trong năm
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Vụ<font class='highlight'>font> "<font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quỳ<font class='highlight'>font>" <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>7<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trọng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font>
10/21/2018 7:48:30 AM
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh
<font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nguyễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kim<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ngân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Bắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font>
10/20/2018 7:15:00 PM
Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh
<font class='highlight'>font>Phê<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>duyệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Bắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font>
10/20/2018 8:30:58 AM
Mẹo vặt trong kiểm tra nguồn gốc sản phẩm dành cho các bà nội trợ thông thái
<font class='highlight'>font>Mẹo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vặt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguồn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trợ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thái<font class='highlight'>font>
10/19/2018 7:28:51 PM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ sai phạm tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(CLO) Thời gian qua, công dân có đơn thư tố cáo các vi phạm tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này... Ngày 18/6/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông báo số 280/TB-VKS Kết quả giải quyết đơn tố cáo, trong đó chỉ rõ những sai phạm của ông Nguyễn Quang Long, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam - Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  •  CQĐD phía Nam: 226/23 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.
     Điện thoại/Fax: 0901.500.729
go top