Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ sai phạm tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
<font class='highlight'>font>Viện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phạm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Kiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> – <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
6/28/2018 4:18:00 PM
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý không thanh tra việc cấp giấy CNQSDĐ
<font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ý<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>CNQSDĐ<font class='highlight'>font>!
5/31/2018 8:00:00 AM
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Thanh tra vào cuộc xác minh
<font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font>
4/5/2018 5:00:00 AM
<font class='highlight'>font>Viettel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
12/13/2015 11:46:00 AM
<font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>-<font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
7/24/2015 10:29:00 PM
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Thừa Thiên - Huế
<font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biểu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>uy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tín<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Thừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thiên<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>
7/23/2018 7:40:00 PM
Nước sông Hồng lên cao, tàu thuyền lưu ý các điểm nguy hiểm khi vượt sông
<font class='highlight'>font>Nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lưu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ý<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nguy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiểm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vượt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sông<font class='highlight'>font>
7/23/2018 9:06:04 AM
Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết tại tỉnh Cao Bằng
<font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bằng<font class='highlight'>font>
7/22/2018 5:53:24 PM
Thêm 3 tỉnh phải chấm thẩm định bài thi THPT quốc gia
<font class='highlight'>font>Thêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>phải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chấm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>THPT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font>
7/22/2018 3:00:00 PM
Không liên quan đến HĐND tỉnh
"<font class='highlight'>font>Không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>HĐND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>"
7/22/2018 9:55:42 AM

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ sai phạm tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(CLO) Thời gian qua, công dân có đơn thư tố cáo các vi phạm tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này... Ngày 18/6/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông báo số 280/TB-VKS Kết quả giải quyết đơn tố cáo, trong đó chỉ rõ những sai phạm của ông Nguyễn Quang Long, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam. Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

go top