<font class='highlight'>font>Viettel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
12/13/2015 11:46:00 AM
<font class='highlight'>font>Tổng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viettel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Như<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vậy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phép<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>di<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4G<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>565<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>GB<font class='highlight'>font>- <font class='highlight'>font>BTTTT<font class='highlight'>font>..
<font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>-<font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>
7/24/2015 10:29:00 PM
<font class='highlight'>font>Chiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>24<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>7<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hữu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vietubes<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>Khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Xuyên<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>thăm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hỏi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngư<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bờ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lỡ<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>Thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>khảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phú<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>3<font class='highlight'>font>.
Thủ tướng đồng ý chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương
<font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ý<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dương<font class='highlight'>font>
12/15/2017 12:55:55 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trì<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>phối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phê<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>duyệt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vùng<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Bình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đúng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font>.
Giám đốc Ban quản lý Dự án báo cáo không trung thực với Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
<font class='highlight'>font>Giám<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ban<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Thừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>
12/14/2017 10:40:58 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) – <font class='highlight'>font>Thời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gian<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>loạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>La<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sơn<font class='highlight'>font> – <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đảm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>an<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>toàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>loạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>.
Đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến vận tải khách liên tỉnh đi qua Hà Nội
<font class='highlight'>font>Đề<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>đi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>
12/13/2017 7:48:16 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Sở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>GTVT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>GTVT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>hoạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giảm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ùn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font>.
Hà Nội Gầm tàu đường sắt trên cao trở thành bãi gửi xe
<font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Gầm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bãi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gửi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font>
12/12/2017 10:47:06 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vỉa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>gầm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cầu<font class='highlight'>font>,...<font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lượt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gầm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tàu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiếm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bãi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đỗ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font>.
Đề nghị Công ty TNHH Phước Hồng rút đơn khởi kiện UBND tỉnh Quảng Ninh
"<font class='highlight'>font>Đề<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TNHH<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rút<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khởi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Quảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font>"
12/11/2017 7:21:24 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) - <font class='highlight'>font>Đó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đề<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đặng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hậu<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Quảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cuộc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>họp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TNHH<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồng<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Quảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ninh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>muốn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hòa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bên<font class='highlight'>font>.
Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2017
<font class='highlight'>font>Kết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cung<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>cầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>, <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2017<font class='highlight'>font>
12/8/2017 6:13:40 PM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>8<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>12<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> “ <font class='highlight'>font>Kết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cung<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>cầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>, <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2017<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>Đây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khuôn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>, <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đoạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2016<font class='highlight'>font> – <font class='highlight'>font>2020<font class='highlight'>font>.
Hội Nhà báo tỉnh Long An không chấp nhận kết luận của Cơ quan điều tra về vụ hành hung phóng viên
<font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font>
12/8/2017 11:28:19 AM
(<font class='highlight'>font>CLO<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>07<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>12<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gửi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>văn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>an<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hồi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cáo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>an<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thạnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hóa<font class='highlight'>font>; <font class='highlight'>font>đề<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>phóng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>địa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>huyện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thạnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hóa<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>Long<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>An<font class='highlight'>font>).
Bà Rịa – Vũng Tàu Chính quyền thiếu khách quan có thể khiến vụ việc thêm phức tạp
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> – <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>:<font class='highlight'>font>Chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thêm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tạp<font class='highlight'>font>?
12/7/2017 10:00:00 AM
(<font class='highlight'>font>NB<font class='highlight'>font>&<font class='highlight'>font>CL<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>43<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>27<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>Báo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>NB<font class='highlight'>font>&<font class='highlight'>font>CL<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>viết<font class='highlight'>font> “<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Vũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tàu<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Bỏ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sót<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>không<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>khiếu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kéo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dài<font class='highlight'>font>”. <font class='highlight'>font>Sau<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đó<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>UBND<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font>. <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font><font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Rịa<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hồi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font>... <font class='highlight'>font>Tuy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiên<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hồi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thấy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>TP<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>chưa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhìn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đánh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giá<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font>…

Viettel chính thức thử nghiệm 4G tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức khai trương thử nghiệm dịch vụ 4G tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy chỉ sau hơn 1 tháng nhận được giấy phép thử nghiệm dịch vụ di động 4G số 565/GB- BTTTT..

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử trên Internet số 1742/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 08/12/2009

Cơ quan của Trung ương Hội nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập: Trần Lan Anh
Phụ trách báo điện tử: Vũ Đức Điển
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385
Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam. Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

go top