Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc
<font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gặp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gỡ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sỹ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font>
12/6/2018 4:14:42 PM
Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc
<font class='highlight'>font>Thúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đẩy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>toàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font>
12/3/2018 12:32:15 PM
Việt Nam – Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng và hiệu quả
<font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> – <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Thúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đẩy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kinh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bằng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quả<font class='highlight'>font>
11/28/2018 7:45:00 PM
Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2018
<font class='highlight'>font>Lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>văn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> – <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2018<font class='highlight'>font>
11/27/2018 10:37:07 AM
Nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc lên 100 tỷ USD năm 2020
<font class='highlight'>font>Nâng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kim<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>song<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>100<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>USD<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2020<font class='highlight'>font>
3/23/2018 11:00:09 PM
Xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
<font class='highlight'>font>Xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khoa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>học<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font>
3/23/2018 9:00:00 AM
Việt Nam- Hàn Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD năm 2020
<font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>- <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiêu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kim<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>100<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>USD<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2020<font class='highlight'>font>
3/10/2018 8:10:57 AM
Cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc
<font class='highlight'>font>Cộng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>doanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đẩy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hữu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> – <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font>
12/6/2017 3:00:00 PM
Tăng cường hợp tác truyền thông KH CN Việt Nam- Hàn Quốc
<font class='highlight'>font>Tăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>KH<font class='highlight'>font>&<font class='highlight'>font>CN<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>- <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font>
11/22/2017 6:00:00 PM
Khởi động Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
<font class='highlight'>font>Khởi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Viện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khoa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>học<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>Hàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font>
11/21/2017 1:51:23 PM

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhân sỹ, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc

(CLO) Sáng ngày 06/12 (theo giờ địa phương) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ đông đảo các nhân sỹ hữu Nghị Việt Nam – Hàn Quốc, những người có đóng góp quan trọng cho quan hệ nhân dân giữa hai nước, góp phần không nhỏ vào sự phát triển quan hệ ngoại giao hai nước.

Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Công Luận
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 550/GP – BTTTT Hà Nội, ngày 06/11/2017

Cơ quan của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Trần Nguyên Huy
Phó Tổng Biên tập kiêm Tổng Thư ký: Trần Lan Anh
Phó Tổng Thư ký: Vũ Đức Điển - Hà Hồng Sâm
Điện thoại: 0432.242364 - Hotline: 0912.388.385 - Email: toasoan@congluan.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam - Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  •  CQĐD phía Nam: 226/23 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.
     Điện thoại/Fax: 0901.500.729
go top