Điều chỉnh kích thước chữ

Bình Định: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 47 đảng viên trong quý I-2019

(CLO) Trong quý I-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Bình Định kiểm tra 19 đảng viên, giám sát 5 đảng viên.

Báo nói Công luận
Untitled

Theo UBKTTW, UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên là cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên; giải quyết tố cáo 3 trường hợp và khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp.

Cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 47 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 35, cảnh cáo 8, khai trừ 4 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; đoàn kết nội bộ; thất thoát, lãng phí; phẩm chất đạo đức, lối sống; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; những điều đảng viên không được làm…

PV