Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian giảm 30 khoản phí, lệ phí

(CLO) Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian giảm phí, lệ phí thêm 6 tháng đối với 30 khoản phí, lệ phí, đến hết 30/6/2021.

Audio
Theo đề xuất, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tiếp tục được giảm 50% đến hết 30/6/2021

Theo đề xuất, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tiếp tục được giảm 50% đến hết 30/6/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Để tiếp tục và kịp thời hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 129/NQ-CP và Nghị quyết số 124/2020/QH14, thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Nội dung dự thảo Thông tư trên cơ sở kế thừa mức thu 30 khoản phí, lệ phí đã quy định tại 21 thông tư giảm phí, lệ phí hỗ trợ COVID-19 ban hành năm 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian giảm phí, lệ phí thêm 6 tháng, đến hết 30/6/2021 đối với 30 khoản phí, lệ phí được quy định tại 21 Thông tư của Bộ Tài chính đã ban hành trước đó (các Thông tư này sẽ hết hiệu lực vào 31/12/2020).

Theo đề xuất này, phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường có mức thu bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Theo Bộ Tài chính, phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính…

Kể từ 1/7/2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trên thực hiện theo quy định tại các thông tư gốc (Thông tư quy định trước khi giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

Bộ Tài chính cũng đề xuất, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Thế Vũ