Điều chỉnh kích thước chữ

Cao Bằng: Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã có Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương - sáng tạo - bứt phá - hiệu quả”.

Báo nói Công luận

Chỉ thị nêu rõ, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) và 69 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2019). Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh, tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chỉ tiêu cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 7,0%; GRDP bình quân đầu người trên 28,6 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn trên 1.500 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 275,4 nghìn tấn; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn (bao gồm cả giá trị hàng hóa giám sát) đạt 2.200 triệu USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 6% so với thực hiện năm 2018; Mỗi huyện, Thành phố tăng thêm ít nhất 1 trường chuẩn quốc gia; Mức giảm tỷ suất sinh 0,08%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,88%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cuối năm 2019 còn dưới 18,2%; Tăng thêm 9 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; xây dựng 5 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 84%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 54%; tỷ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa 94%; tỷ lệ xóm có nhà văn hóa 78,3%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên…

Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

PV