Điều chỉnh kích thước chữ

Cơ quan UBKT Trung ương: 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

(CLO) Cơ quan UBKT Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo UBKTTW, trong năm 2018, lãnh đạo Cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, khoa học, thường xuyên đôn đốc, giải quyết kịp thời công việc; nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm mới, khó nhưng trong thời gian ngắn đã kết luận làm rõ, xử lý nghiêm minh, dứt điểm,được Trung ương ghi nhận và dư luận đánh giá cao. Thực hiện hiệu quả và toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm, không chỉ kiểm tra đối với các tổ chức đảng cấp dưới mà còn đẩy mạnh kiểm tra cách cấp, tạo tiền đề tốt cho UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ này.

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật kịp thời, công minh đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc và thủ tục; kiến nghị sửa đổi nhiều cơ chế, chính sách; tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của UBKT Trung ương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, UBKT Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện công khai, kịp thời kết quả các kỳ họp củaUBKT Trung ương trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, đáp ứng được nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương

Hoạt động của Cơ quan và các vụ, đơn vị tiếp tục có nhiều đổi mới, lãnh đạo Cơ quan sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Các vụ, đơn vị tích cực, chủ động, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc. Việc duy trì giao ban đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn trong công tác, góp phần thúc đẩy các đơn vị tích cực, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan được chú trọng; dân chủ, công khai trong bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bố trí cán bộ bảo đảm theo đúng năng lực và yêu cầu nhiệm vụ tạo không khí tích cực trong Cơ quan; tăng cường phân công cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát để nâng cao nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.

Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng Cơ quan, động viên cán bộ, công chức tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018); tích cực tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Các vụ, đơn vị đã giúp UBKT Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành, sửa đổi, bổ sung 4 văn bản: Quy định số 109, ngày 3-1-2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 01, ngày 10-5-2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07, ngày 28-8-2018 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quyết định số 58, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Tổng hợp kết quả kiểm tra và tham mưu ban hành các Thông báo kết luận về việc thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; tham mưu và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018...

Tham mưu đề xuất nội dung chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 theo Nghị quyết Trung ưong 4 khóa XII đối với các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cán bộ diện Trung ương quản lý; giúp Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X xây dựng báo cáo.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các vụ đã tham mưu giúp Ủy ban kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 27 tổ chức đảng và 44 đảng viên, trong đó năm 2018 kiểm tra 14 tổ chức đảng và 8 đảng viên, đã kết luận 9 tổ chức, 8 đảng viên (có 3 cuộc kiểm tra chuyển từ năm 2017), tăng 3 tổ chức đảng so với năm 2017. Tiếp tục lựa chọn kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và kiểm tra cách cấp đối với ban thường vụ cấp huyện; lần đầu kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị đến mức kỷ luật khai trừ ra khỏiĐảng. Qua kiểm tra 9 tổ chức đảng đã phát hiện 29 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. Nội dung kiểm tra tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ, quản lý dự án, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, đất rừng, tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng, chế độ chính sách đối với người có công..., trong đó có nhiều cuộc kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm. Đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 23 đảng viên và tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới kỷ luật 8 đảng viên;kiến nghị với các tổ chức đảng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, chính sách chưa phù hợp với thực tiễn. Kiểm tra tài chính đảng đối với 2 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã yêu cầu các tổ chức đảng rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách nhà nước; đồng thời kiến nghị thu hồi cho ngân sách 219,7 tỷ đồng; giao cho các đơn vị xem xét, xử lý 6,5 tỷ đồng; điều chỉnh hạch toán chưa đúng 18,7 tỷ đồng.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 11 ban thường vụ, 11UBKT các tỉnh ủy, thành ủy; qua kiểm tra chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giúp cấp ủy, UBKT cấp dưới nhận thức đúng và  nâng cao chất lượng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Giám sát chuyên đề đối với 17 tổ chức đảng và 18 đảng viên diện Trung ương quản lý; một số cuộc giám sát đã tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung giám sát, qua đó đã phát hiện, yêu cầu chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng; đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 cuộc đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải.

Xem xét, giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng và 67 đảng viên; tiếp nhận, phân loại và xử lý 7.193 đơn khiếu nại, tố cáo (tăng 23,8% so với năm 2017), trong đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 324 đơn; hướng dẫn, trả đơn 9 trường họp; xếp lưu 6.860 đơn. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 21đảng viên, đã kết luận 16 trường hợp (giữ nguyên hình thức kỷ luật 12, giảm hình thức kỷ luật 3, tăng hình thức kỷ luật 1 trường hợp). Việc giải quyết khiếu nại bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thời gian. Đồng thời, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 9 trường hợp.

Kịp thời tham mưu giúp Ủy ban thẩm định, cho ý kiến về việc bổ nhiệm, điều động 330 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; bổ sung quy hoạch và quy hoạch các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý của 72 địa phương, đơn vị; thăng quân hàm cấp tướng cho 96 đồng chí; tặng thưởng huân chương bậc cao cho 57 tập thể, 59 cá nhân; trình Ban Bí thư chuẩn y nhân sự của UBKT 27 địa phương, đơn vị…

Hội nghị đã có 5 tham luận của đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chia sẻ về kết quả công tác đã thực hiện được trong năm dưới sự điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương; nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã nêu khái quát tình hình chung của đất nước năm 2018. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiềm lực quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đạt được những kết quả, thành tựu đó là do có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp tích cực của Ngành Kiểm tra Đảng và Cơ quan UBKT Trung ương. Đồng chí biểu dương những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Cơ quan UBKT Trung ương, đồng thời lưu ý một số khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là:

Công tác theo dõi, nắm tình hình, giám sát thường xuyên tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; nắm chưa sâu và chưa kịp thời. Một số đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại triển khai chậm tiến độ, có trường hợp thẩm tra, xác minh chưa kỹ, chưa rõ, chất lượng báo cáo chưa cao. Việc tham mưu xây dựng một số quy định, thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến vào các văn bản, đề án trách nhiệm chưa cao. Việc phối hợp giữa các vụ, đơn vị có lúc, có việc chưa chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ còn thiếu, chưa kịp thời bổ sung; năng lực, trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp công tác của một số cán bộ, công chức còn hạn chế...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đã nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện:

Một là, các vụ, đơn vị cần bám sát kế hoạch năm của Cơ quan và chương trình công tác của vụ, đơn vị để tập trung thực hiện thật tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các đồng chí thành viên Ủy ban quan tâm chỉ đạo, đôn đốc sát sao đối với các vụ và đoàn kiểm tra, giám sát được phân công phụ trách để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát, không để kéo dài.

Hai là, các vụ, đơn vị chủ động nắm sâu, nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo, tham mưu, đề xuất Thường trực Ủy ban quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung lựa chọn đúng, trúng nội dung, đối tượng kiểm tra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, những vi phạm mới phát sinh, những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng phải kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường kiểm tra tài chính đối với các địa bàn, lĩnh vực, các đơn vị kinh tế dễ xảy ra vi phạm. Coi trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tạo chuyển biến tích cực trong toàn Ngành.

Ba là, chủ động, tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; phối hợp, phục vụ tốt Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.

Bốn là, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Nâng cao chất lượng, kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát. Khẩn trương tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về trách nhiệm chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ kiểm tra; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ và chính sách cán bộ, trong đó lưu ý công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, chú trọng xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục coi trọng việc quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Giữ vững nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng; giám sát, quản lý chặt chẽ đảng viên. Quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ hoạt động của mỗi tổ chức, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

PV