Điều chỉnh kích thước chữ

Đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành thanh tra, giám sát ngân hàng theo Basel

(CLO) Theo Thanh tra ngành ngân hàng, đến cuối năm 2025, sẽ hoàn thành thanh tra, giám sát ngân hàng tuân thủ phần lớn các nguyên tác giám sát ngân hàng hiệu quả theo Basel.

Báo nói Công luận
Sẽ đẩy mạnh thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời gian tới (Ảnh minh họa)

Sẽ đẩy mạnh thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời gian tới (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của toàn ngành, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng khẳng định, mục tiêu của công tác thanh tra, giám sát ngân hàng là tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); mở rộng phạm vi thanh tra, giám sát đến các tập đoàn tài chính dưới hình thức công ty mẹ - con, trong đó công ty mẹ là tổ chức tín dụng (TCTD).

Thực hiện Chiến lược này và để đảm bảo duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, một số nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chính sách quản lý, hoạt động thanh tra, giám sát, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng, quy định về quản trị, điều hành, quy định về quản lý rủi ro của TCTD, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng.

Lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của NHNN cũng dành thời gian giải đáp những thắc mắc của các đơn vị và các TCTD về những nội dung có liên quan đến công tác triển khai Chiến lược của ngành Ngân hàng trong thời gian tới.

Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, ngay sau khi Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đơn vị Vụ/Cục trong NHNN và các TCTD đã chủ động tập trung triển khai các giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra tại Chiến lược. Bên cạnh đó, các TCTD cũng đã triển khai rà soát, đánh giá hoạt động kinh doanh của đơn vị mình để định hướng chiến lược cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho nền kinh tế trên cơ sở Chiến lược phát triển của ngành ngân hàng.

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị Vụ/Cục trong NHNN và hệ thống các TCTD cần thường xuyên tự đánh giá kết quả thực hiện, xác định khả năng đạt được nhiệm vụ được giao để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra. Các đơn vị cần phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược; Xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược cụ thể tại đơn vị theo các mục tiêu, giải pháp đã đề ra và đảm bảo đúng lộ trình.

Để thực hiện Chiến lược cần chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với đơn vị đầu mối; đối với những nhiệm vụ cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị. Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược để phục vụ tốt cho công tác giám sát thực hiện Chiến lược.

Phương Nguyên