Điều chỉnh kích thước chữ

Định vị con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(CLO) Ngày 31/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ giá trị văn hóa và hệ giá chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

leftcenterrightdel
Hội thảo nhằm mục đích xác lập một hệ giá trị chung, mang tính phổ quát cao về hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người và giá trị chuẩn mực Việt Nam. Ảnh: V.H.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nhận được gần 40 tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành văn hóa học. Hội thảo nhằm mục đích xác lập một hệ giá trị chung, mang tính phổ quát cao về hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người và giá trị chuẩn mực Việt Nam.

Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam hiện nay đang có những biến động lớn trong bối cảnh chuyển đổi đa chiều, phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế:

Về kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sang nền kinh tế tri thức; về xã hội là sự chuyển đổi từ xã hội truyền thống nông nghiệp sang xã hội hiện đại, công nghiệp, tiên tiến; về ý thức con người là sự chuyển đổi từ ý thức thần dân sang ý thức công dân; xu thế toàn cầu hóa, thế giới đa cực, sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ, cách mạng 4.0...

Trước những nhân tố tác động lớn lao cả bên trong lẫn bên ngoài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xác định hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người cần theo các nguyên tắc sau:

Xác định hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người chỉ dừng lại ở các giá trị mang tính cốt lõi, trọng điểm; bám sát điều kiện thực tiễn Việt Nam; kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống đã được định hình trong lịch sử; tiếp thu, bổ sung những giá trị tinh hoa của nhân loại; cấu trúc của các hệ giá trị cần đơn giản, gọn gàng, dễ nhớ, dễ vận dụng…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất hai phương án Hệ giá trị văn hóa Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: Phương án 1 gồm 4 giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, pháp quyền; Phương án 2 gồm 5 giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, pháp quyền, hòa hợp.

Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam gồm 2 phương án như sau: Phương án 1 gồm 5 giá trị: Yêu nước, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, trung thực; Phương án 2: gồm 7 giá trị: Yêu nước, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, trung thực, đoàn kết, nhân ái.

Hệ giá trị Việt Nam được đề xuất như sau: Phương án 1: gồm 8 giá trị, trong đó có 4 giá trị văn hóa và 4 giá trị con người: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, pháp quyền, yêu nước, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo. Phương án 2: gồm 9 giá trị, trong đó có 5 giá trị văn hóa và 4 giá trị con người: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, pháp quyền, hòa hợp, yêu nước, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo.

Các đại biểu đã bàn thảo, tham gia ý kiến về cơ sở lý luận xác định hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những ý kiến phản biện, tranh luận, góp ý, tư vấn từ phía các nhà lý luận, các chuyên gia, nhà khoa học để cuối cùng có được một sự nhất trí cao về phương án lựa chọn.

Hoàng Lan