Điều chỉnh kích thước chữ

“Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”

(CLO) Đây là chủ đề của triển lãm sách do Thư viện Quân đội và nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đang tổ chức.Triển lãm nhằm mục đích tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Báo nói Công luận
Cuộc triển lãm hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Với lòng yêu nước nồng nàn, ngày 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành đã ra nước ngoài, làm nhiều nghề và bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng.

Sau gần hai mươi năm tìm đường cứu nước, đi đến nhiều Châu lục, khảo sát thực địa của nhiều nước, sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga và tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác – Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa.

Cách đây 70 năm, trong thời kỳ gian khổ và ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, vào ngày 27/3/1948 người đã ra chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị vạch rõ “mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”.

Bảy mươi năm trôi qua, nhưng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác vẫn đầy tính hiện thực, luôn luôn thúc giục tinh thần thi đua của mỗi người dân Việt Nam nói chung và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nói riêng. Chỉ vẻn vẹn 441 từ nhưng Hồ Chủ tịch đã dạy lên một phong trào lớn kéo dài cho đến tận ngày nay.

Hơn 1.000 ấn phẩm, tài liệu được sắp xếp khoa học để bạn đọc dễ tìm đọc, bao gồm: Từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng; Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa, Anh hùng giải phóng dân tộc; Sự nghiệp tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh – Những lời vàng; Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Những tấm gương điển hình tiên tiến; Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, Từ phong trào thi đua ái quốc đến phong trào thi đua quyết thắng.

Các tài liệu, ấn phẩm sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng và sự nghiệp quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tình cảm và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Triển lãm mở cửa phục vụ bạn đọc từ ngày 10/5 đến hết ngày 15/6/2018.

Thu Huyền