Điều chỉnh kích thước chữ

Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(CLO) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị đánh giá hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: LMHTXVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị đánh giá hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: LMHTXVN

Cụ thể, tại Quyết định 212/QĐ-TTg, kế hoạch và thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết từ tháng 02/2019 đến tháng 9/2019.

Từ tháng 02/2019 đến cuối tháng 4/2019, các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tỉnh ủy/Thành ủy 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết của bộ, ngành, địa phương mình.

Tỉnh ủy/Thành ủy 63 tỉnh, thành hoàn thiện và gửi báo cáo tổng kết Nghị quyết về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/5/2019, đồng thời gửi cho các bộ, ngành liên quan để tổng hợp.

Trung tuần tháng 9/2019, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết tại Hà Nội; hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để thông qua và ban hành mới Nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cơ sở bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp với thực tiễn.

Kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế đất nước. Ảnh: internet

Kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế đất nước. Ảnh: internet

Theo Liên minh HTX Việt Nam, hiện cả nước có 22.456 HTX, trong đó có 13.712 HTX nông nghiệp, 7.563 HTX phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, môi trường…); 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, phần lớn hoạt động có hiệu quả.

Cả nước có 74 liên hiệp HTX ở 36 tỉnh, thành phố, tỉ lệ hoạt động có hiệu quả là gần 50%. Năm 2018, cả nước có 103.435 tổ hợp tác đăng ký hoạt động.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

PV