Điều chỉnh kích thước chữ
Sóc Trăng:

Kiểm tra 537 đảng viên và 764 tổ chức đảng

(CLO) Kết quả có 6 đảng viên và 18 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên; giám sát chuyên đề 520 đảng viên và 407 tổ chức đảng, qua giám sát phát hiện 7 đảng viên và 26 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Báo nói Công luận
Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 tỉnh Sóc Trăng

Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 tỉnh Sóc Trăng

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm...     

Qua kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy nhận thức và nghiêm túc triển khai, quán triệt và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.     

Ban thường vụ huyện ủy và đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng; cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 116 đảng viên vi phạm. Ngoài ra, xóa tên, đưa ra khỏi Đảng 240 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 2 đảng viên.     

Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Sóc Trăng cho biết: sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy năm 2019. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra, nhất là tiếp tục tăng cường công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát và kiểm điểm tự phê bình, phê bình cuối năm. Xử lý, tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Triển khai thực hiện Đề án tổng thể của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp. Tăng cường tuyên truyền kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm đấu tranh ngăn chặn, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.