Điều chỉnh kích thước chữ

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch KT- XH năm 2018

(CLO) Hôm nay, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Chính phủ đã có báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm.

Báo cáo nêu rõ, tiếp tục kế thừa kết quả đạt được năm 2017 và phát huy kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tích cực tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến thực hiện quyền của người dân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực...

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ nét thông qua tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,08%, là mức tăng 6 tháng cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây. 

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, bất cập, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho phát triển; khuyến khích đổi mới sáng tạo đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội; đời sống của nhân dân được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương

Những kết quả này đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong toàn xã hội để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt, báo cáo của cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật còn chưa được một số bộ, cơ quan quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện. 

Nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, chồng chéo, gây khó khăn trong quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm. Cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại từng ngành, từng lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Công tác quản lý, điều hành một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế, bất cập nhưng chậm được khắc phục. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo chưa kịp thời; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, tình trạng chặt phá rừng, khai thác cát sỏi trái phép vẫn diễn ra phức tạp; an ninh, trật tự xã hội chưa được bảo đảm; tình trạng đạo đức, lối sống bị xuống cấp còn gây bức xúc dư luận xã hội...

Chính phủ cho rằng, những tồn tại, hạn chế nêu trên một phần do nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn chưa sâu sát, nắm chắc tình hình, thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. 

Ý thức trách nhiệm và kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm, có nơi, có lúc còn nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ ứng xử với nhân dân và doanh nghiệp chưa đúng mực; phối hợp xử lý công việc còn chậm, thiếu chủ động trong nghiên cứu, phát hiện, đề xuất, tham mưu. Trong chỉ đạo, điều hành còn xem nhẹ và chưa quan tâm đúng mức đến việc giải quyết dứt điểm các vấn đề xã hội bức xúc, người dân quan tâm.

Về phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

Báo cáo nhấn mạnh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả công tác xây dựng chính sách pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành, không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; đồng thời ưu tiên các điều kiện bảo đảm cho công tác tổ chức thi hành pháp luật. 

Tập trung xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 và 7 để đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và 2019.

Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc Chính phủ, Thủ tướng giao; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2018, đặc biệt là dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn công tác chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, uy tín thấp, năng lực, trình độ hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tiếp tục cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, giảm chi phí cho doanh nghiệp; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, xây dựng nền công vụ hiện đại, minh bạch, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, coi công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 

Thực hiện nghiêm việc phòng, chống tội phạm trong chính các cơ quan phòng, chống tội phạm; kiên quyết không có “vùng cấm” trong xử lý các hành vi tham nhũng. 

Tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Cùng với đó là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, định hướng thông tin dư luận đúng đắn. Chú trọng tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, tạo động lực tinh thần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển...

Trước đó, phát biểu mở đầu Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các đại biểu không nêu nhiều thành tích mà cái chính là đưa ra giải pháp sát, đúng với tình hình đất nước, với các địa phương để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. 

Thủ tướng gợi mở những nội dung thảo luận gồm 18 vấn đề như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển đô thị, kinh tế tư nhân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội và các vấn đề xã hội bức xúc khác…

PV