Điều chỉnh kích thước chữ

Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản đề nghị rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2018.

Báo nói Công luận

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai .Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 5/12/2017; UBND Thành phố phê duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án chưa có khả năng bố trí được nguồn lực để thực hiện trong năm 2018 (cả vốn ngân sách và ngoài ngân sách), chưa đủ hồ sơ pháp lý làm thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định: Đề nghị UBND cấp huyện lập danh mục các dự án không có khả năng thực hiện đề nghị đưa ra khỏi danh mục dự án thu hồi đất năm 2018; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo mẫu.

Đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội phát sinh yêu cầu sử dụng đất, đã có đủ căn cứ pháp lý thực hiện thu hồi đất, giao đất nhưng chưa có trong Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện: Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư và tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình HĐND Thành phố vào kỳ họp giữa năm 2018.

 Theo BĐT Chính Phủ