Điều chỉnh kích thước chữ

Sở Y tế Yên Bái: Chuyển biến mạnh mẽ hướng tới sự hài lòng của người bệnh

(NB&CL) Năm 2017 công tác cải cách hành chính của ngành y tế được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực; ngành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ một cách sát sao, trách nhiệm. Từ đó, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ

Một trong những vấn đề nổi bật trong cải cách hành chính của Sở trong năm qua chính là công tác cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức được thực hiện nghiêm túc, tổ chức bộ máy được sắp xếp lại tinh gọn hiệu quả, đội ngũ cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Theo đó, vấn đề cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được chỉ đạo thực hiện sát sao, hiệu quả. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, 100% các đơn vị trong ngành đã xây dựng, sửa đổi và ban hành quy chế làm việc phù hợp với các quy định hiện hành. Cụ thể là việc rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị được quan tâm, đặc biệt vào tháng 7/2017 đã xây dựng dự thảo quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của các đơn vị trực thuộc trình Sở Nội vụ  thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, tình hình triển khai các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy cũng được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Sở Y tế sắp xếp lại tổ chức đảm bảo cho bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Điển hình là, đối với tuyến tỉnh, về lĩnh vực khám chữa bệnh đang thực hiện hệ thống các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh như hiện nay để từng bước tăng cường phát triển y tế chuyên sâu để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh góp phần giảm tải cho tuyến trên. Hay như đối với tuyến huyện, sau thời gian thực hiện việc hợp nhất các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện đã làm giảm đầu mối đơn vị tuyến huyện và tránh chồng chéo, tăng hiệu quả khi thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, tiết kiệm đầu tư, tiết kiệm nhân lực... tăng năng lực hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện nay Sở Y tế đã tiến hành thực hiện cơ chế một cửa trong các lĩnh vực Y, Dược với 113 thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện theo cơ chế một cửa ( đạt tỷ lệ 100%).

leftcenterrightdel
Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 
Bên cạnh đó, năm 2017, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các quy định về quản lý, tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các bước quy hoạch cán bộ gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh; Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được UBND tỉnh giao, điều chỉnh biên chế đối với các Phòng thuộc Sở một cách hợp lý, việc bố trí, phân công, sử dụng công chức đều được dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh, xây dựng cơ cấu công chức phù hợp, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao. Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hiện nay đang tiến hành nhập thông tin vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức và khai thác hồ sơ điện tử về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Năm 2017 giải quyết nghỉ tinh giản biên chế cho 10 trường hợp, hướng dẫn, thẩm định, xét duyệt hồ sơ trình Sở Nội vụ tinh giản biên chế đợt I/2018 cho 05 trường hợp.

Cải tiến hệ thống, giải quyết công việc nhanh chóng

Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính tiếp tục được thực hiện theo chủ trương của ngành và của tỉnh. Cơ chế “một cửa” được thực hiện, phát huy hiệu quả, ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng; giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, giảm số lần đi lại; việc nộp hồ sơ và nhận kết quả được thực hiện tại một đầu mối.

Theo đó, một số đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự quyết định, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ dựa trên các quy định, định mức của Nhà nước. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng đã chủ động tổ chức tăng nguồn thu, tăng thu nhập cho người lao động, chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị, gắn quyền lợi trực tiếp với người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp. Các đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động huy động vốn của cán bộ công chức trong đơn vị cũng như liên kết với các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho người bệnh; Xây dựng được Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện và gửi Kho bạc nhà nước để kiểm soát chi...

leftcenterrightdel
 

Đặc biệt, việc đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn phát triển y tế cũng được phát huy. Các bệnh viện đã xây dựng quy chế hoạt động, cách thức triển khai hoạt động dịch vụ, thành lập Ban xã hội hoá công tác Y tế của đơn vị... Việc thực hiện xã hội hóa, liên doanh, liên kết nhằm củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh Yên Bái đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lư­ợng cuộc sống. Đồng thời, củng cố và phát triển mạng lư­ới y tế cơ sở bền vững, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; xây dựng các bệnh viện đa khoa hiện đại và một số cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, từng bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao của khu vực Tây Bắc.

Bên cạnh đó phải kể đến vấn đề hiện đại hóa hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Hiện nay, Sở Y tế đang tiếp tục sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp để gửi nhận văn bản của ngành và Phần mềm liên thông với Bộ Y tế để gửi nhận văn bản với các đơn vị trong hệ thống, sử dụng phần mềm quản lý tài chính, các phần mềm chuyên ngành trong quản lý y tế các tuyến. Sở Y tế tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, công bố hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO...

Khép lại năm 2017 với nhiều công việc đã hoàn thành, bước sang năm 2018, Sở Y tế định hướng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo sự chỉ đạo của tỉnh. Theo đó, tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung  cho phù hợp. Tham mưu với UBND tỉnh triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, giai đoạn 2016-2020. Triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham gia hoạt động của Trung tâm hành chính công của tỉnh. Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đảm bảo quy định. Tiếp tục thực hiện một số nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo theo đúng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành y thuộc Sở Y tế quản lý. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 theo quy định năm 2018. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với các đơn vị y tế công trực thuộc ngành. Tăng cường công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

P.V