Điều chỉnh kích thước chữ

Thị trấn Tam Đảo nỗ lực không ngừng, xây dựng tổ chức Đảng bộ vững mạnh

(CLO) Thị trấn Tam Đảo nhìn lại một năm 2018 với rất nhiều công việc được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Đáng chú ý là công tác xây dựng Đảng được thị trấn đặc biệt quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt, góp phần định hướng, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống, xã hội.

Chú trọng công tác định hướng và đẩy mạnh tuyên truyền

Theo đó, trong công tác tư tưởng, tuyên giáo, các cấp uỷ Đảng đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác định hướng dư luận và tuyên truyền. Việc tập trung làm tốt nhiệm vụ định hướng chính là bước xây dựng nền tảng quan trọng để những nhiệm vụ cụ thể được hoàn thành hiệu quả.

Với thị trấn Tam Đảo, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trong các cuộc họp dân, trong hoạt động của các đoàn thể... trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ, ngày truyền thống theo tỉnh thần Chỉ thị 11-CT/TU Tỉnh uỷ.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh các hoạt động của khối đoàn thể chính trị nhất là công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội cũng là một trong những định hướng quan trọng được tăng cường.

Kết quả là năm 2018 đã thực hiện tuyên truyền được 2316 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn;  Không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực tham nhũng tài sản của nhà nước, tài sản của Nhân dân. Thực hiện thu, chi đúng nguyên tắc, chế độ quy định;  Quán triệt, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng - Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên.

Không chỉ vậy, công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng được ghi nhận với nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng các đối tượng kết nạp Đảng, công tác quản lý hồ sơ và quản lý đảng viên. Trong năm đã chuyển sinh hoạt Đảng cho 03 đảng viên; tiếp nhận 05 đảng viên về sinh hoạt; kết nạp 02 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 91 đảng viên đang sinh hoạt tại 06 chi bộ.

Đồng thời, việc xây dựng chương trình công tác năm 2018 cũng đạt nhiều kết quả. Theo đó, Đảng ủy thị trấn đã ra 137 các văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Xây dựng Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 13/6/2017 và Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Làm tốt công tác tổ chức, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; Triển khai thực hiện tốt một số văn bản, Thông tri; Chỉ thị của cấp trên; Các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt lịch sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Thực hiện công tác thu, nộp đảng phí đúng quy định...

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở thị trấn Tam Đảo chính là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm vụ này, thị trấn Tam Đảo đã thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các chi bộ, đoàn thể.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong trong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ Thị số 05-CT/TW;

Bên cạnh đó, thị trấn Tam Đảo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước, tạo sự lan tỏa và lôi cuốn cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, sinh hoạt và công tác của từng cán bộ, đảng viên...

leftcenterrightdel
Công tác xây dựng Đảng được thị trấn Tam Đảo đặc biệt quan tâm, góp phần định hướng, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống, xã hội.

 

Đặc biệt, Công tác cán bộ được thị trấn Tam Đảo luôn coi là nhiệm vụ then chốt nhiều năm qua. Trên tinh thần đó, thị trấn Tam Đảo sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, thường xuyên thực hiện việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ các giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2025...

Ngoài ra, Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành bài bản, cụ thể là Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của UBKT và tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy thị trấn...

Thêm vào đó, Công tác dân vận mà tập trung là thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền” để nắm bắt tình hình và vận động, tuyên truyền quần chúng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương  tại các cuộc họp của chi bộ; đoàn thể; trên hệ thống loa truyền thanh; băng zôn; khẩu hiệu...đều được đánh giá cao.

Tiếp tục đẩy mạnh Công tác xây dựng Đảng

Với một năm nỗ lực không ngừng để xây dựng một tổ chức Đảng bộ vững mạnh, Công tác xây dựng Đảng tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng được đưa ra trong phương hướng năm 2019 của huyện. 

Theo đó, Lãnh đạo triển khai  thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên. Đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với đó, sẽ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XI)...Tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trọng đại khác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Nâng cao chất lượng Tổ chức cơ sở đảng TSVM.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Đề án số 01, số 02 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Chú trọng công tác lựa chọn, quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ dài hạn. Kịp thời kiện toàn công tác cán bộ khi có biến động; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIX, Nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra theo nhiệm vụ cấp uỷ giao. Giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đặc biệt, năm 2019, thị trấn Tam Đảo sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cán bộ kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Quan tâm chỉ đạo củng cố phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Công tác tuyên giáo, dân vận tập trung vào nắm bắt tình hình và vận động quần chúng thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương.

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho các Chi bộ bồi dưỡng kết nạp đảng; Đề cao vai trò trách nhiệm của đảng viên, cán bộ trước nhân dân. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh...

Trên tinh thần quyết tâm cao, công tác xây dựng Đảng được huyện thị trấn Tam Đảo coi trọng và đã có một năm 2018 nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tiếp tục hướng đến một năm 2019 kỳ vọng với sự nỗ lực không ngừng sẽ có nhiều những thành tích hơn nữa trong công tác quan trọng hàng đầu này.

 

                                                                                      Thanh Hoài