Điều chỉnh kích thước chữ

Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015

(CLO) Kiểm toán Nhà nước vừa tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015.

Audio

Luật KTNN năm 2015 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Sau hơn 3 năm thi hành, Luật KTNN năm 2015 bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 nhằm khắc phục một số  vướng mắc, bất cập sau 3 năm triển khai Luật KTNN 2015. Việc tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia là bước quan trọng để hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015.  "Những ý kiến chia sẻ của các đại biểu tham dự có ý nghĩa quan trọng giúp KTNN nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông qua việc sửa Luật KTNN năm 2015, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN" - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Tại hội thảo lần này, các chuyên gia sẽ tập trung chia sẻ, thảo luận 05 nhóm vấn đề chủ yếu: Làm rõ đơn vị được kiểm toán bảo đảm bao quát, phù hợp đối tượng kiểm toán của KTNN theo Hiến pháp (nhất là lĩnh vực kiểm toán thuế, lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, công nghệ thông tin...); Xem xét mối quan hệ phối hợp, phạm vi thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức; bảo đảm hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động thanh kiểm tra với hoạt động KTNN; Nghiên cứu quy định chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật KTNN của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan; Rà soát và quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN trong phòng chống tham nhũng, giám định tư pháp…bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa các Luật liên quan; Quy định rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu dưới dạng dữ liệu điện tử để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của KTNN, Kiểm toán viên nhà nước.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, KTNN đang tiến hành các hội thảo đánh giá và cho ý kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung: Làm rõ đơn vị được kiểm toán bảo đảm bao quát, phù hợp đối tượng kiểm toán của KTNN theo Hiến pháp (nhất là lĩnh vực kiểm toán thuế, lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, công nghệ thông tin...); xem xét mối quan hệ phối hợp, phạm vi thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức.

Bảo đảm hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra với hoạt động KTNN; nghiên cứu quy định chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật KTNN của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan; rà soát và quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, giám định tư pháp… bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa các Luật liên quan; quy định rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu dưới dạng dữ liệu điện tử để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của KTNN, Kiểm toán viên Nhà nước.

Đối với nội dung tránh chồng chéo, trùng lặp giữa kiểm toán và thanh tra, kiểm tra, hằng năm, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán, KTNN đều gửi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan hữu quan, trong đó có gửi trao đổi, gửi lấy ý kiến của Thanh tra Chính phủ (TTCP) theo nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan để tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng và nội dung thanh tra, kiểm toán nói chung.

Đặc biệt trong hai năm gần đây, ngoài việc xin ý kiến bằng văn bản, KTNN và TTCP đều tổ chức họp để kiểm tra, rà soát chi tiết từng cuộc thanh tra, kiểm toán có dấu hiệu trùng lắp, chồng chéo giữa kế hoạch kiểm toán năm của KTNN với kế hoạch thanh tra năm của TTCP và Thanh tra một số bộ, ngành.

Hầu hết ý kiến các đại biểu nêu ra tại hội thảo liên quan đến nhiều lĩnh vực mà Luật KTNN năm 2015 chưa đề cập, hoặc đề cập chưa rõ ràng và những hạn chế của luật trong thực tiễn.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật KTNN 2015 như: Vai trò, trách nhiệm của KTNN theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; phạm vi, đối tượng của KTNN theo quy định của Hiến pháp năm 2013; tăng cường phối hợp công tác giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ trong xây dựng kế hoạch và sử dụng kết quả thanh tra, kiểm toán; nâng cao hiệu lực kiến nghị kiểm toán trong hoạt động KTNN…

PV