Điều chỉnh kích thước chữ

Trà Vinh: Kỷ luật 262 đảng viên vi phạm

(CLO) Cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 1) và 262 đảng viên (83 cấp ủy viên; giảm 133 đảng viên so với cùng kỳ) bằng các hình thức: Khiển trách 125, cảnh cáo 78, cách chức 29, khai trừ 30.

Báo nói Công luận

Từ  đầu năm 2016 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra 1.334 tổ chức đảng và 3.204 đảng viên (1.583 cấp ủy viên), tăng 717 tổ chức đảng và 1.864 đảng viên so với cùng kỳ; giám sát chuyên đề 756 tổ chức đảng và 1.442 đảng viên (702 cấp ủy viên), tăng 488 tổ chức đảng và 1.224 đảng viên so với cùng kỳ. Kết luận 2 tổ chức đảng và 32 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 9 đảng viên.

 

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của 139 tổ chức đảng và 272 đảng viên (188 cấp ủy viên), kết luận 75 tổ chức đảng và 195 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 44 đảng viên; kiểm tra 598 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 867 tổ chức đảng và 1.012 đảng viên (769 cấp ủy viên), phát hiện 23 tổ chức đảng và 20 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm phải yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục; giải quyết tố cáo liên quan 72 đảng viên (22 cấp ủy viên), kết luận tố đúng và đúng một phần 40 trường hợp (có vi phạm 29 trường hợp, đến mức phải thi hành kỷ luật 16 đảng viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 trường hợp, kết luận giữ nguyên hình thức kỷ luật 1, giảm hình thức kỷ luật 1, xóa hình thức kỷ luật 1; kiểm tra thu, chi ngân sách 29 tổ chức đảng, kết luận 12 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách trên 180 triệu đồng chi sai tiêu chuẩn, chế độ, quy định; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 781 tổ chức đảng, đề nghị truy thu hơn 25 triệu đồng do thu thiếu và thu hồi trên 49 triệu đồng chi sai chế độ, quy định.

PV