Theo Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn cho biết, đến hết năm 2017 cả nước có 11.668 hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu hoạt động tổng hợp (60%); với hơn 4,1 triệu thành viên, giảm trên 1,3 triệu xã viên so với năm 2012; bình quân khoảng 368 thành viên/HTX.

Hiện cả nước có tổng số 193 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, chiếm 1,65%. Đây là con số thấp, cần phải thúc đẩy các HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Ngành nông nghiệp phấn đấu có 1.500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2020.
 
Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đang được giao phát triển 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020, tối thiểu phải có 1.500 HTX (chiếm 10%) ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất.

Đến thời điểm này có khoảng 2/3 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước có các HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Những vùng có nhiều vùng có nhiều HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhất như Tây Nguyên (57 HTX), đồng bằng sông Cửu Long (35 HTX), trung du miền núi phía Bắc (22 HTX)...

PV