Nâng cao chất lượng cơ chế “Một cửa” theo hướng hiện đại hoá

Cụ thể, Sở Xây dựng Yên Bái đã chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện việc rà soát sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính (TTHC) đã ban hành, xây dựng các thủ tục còn thiếu; tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); sắp xếp, bố trí, chuyển đổi cán bộ hợp lý, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tiết kiệm chi tiêu hành chính, thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Đáng chú ý, trên tinh thần tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh Yên Bái, Sở đã cụ thể hóa các chương trình hành động một cách bài bản thông qua hệ thống văn bản chi tiết, đồng bộ, xác định rõ cơ quan có thẩm quyền là đầu mối giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành được quy chế hoạt động, phối hợp và quy trình giải quyết công việc, cơ chế giám sát nội bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kiện toàn đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí công chức giỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tư cách đạo đức, kỹ năng giao tiếp hành chính tốt.

Một trong những nỗ lực đã được người dân và doanh nghiệp ghi nhận đó là Sở đã tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ, huỷ bỏ những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức; chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt đã nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “Một cửa” theo hướng hiện đại hoá áp dụng công nghệ thông tin, khoa học; Niêm yết các nội dung, thủ tục hồ sơ, các loại giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí, lệ phí cơ bản được thực hiện công khai đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở.

Có được kết quả trên là do Sở Xây dựng Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của bộ phận “Một cửa”, triển khai mở rộng trang Web tới các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị trực thuộc nhằm giải quyết cơ bản mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN-ISO 9001:2008 đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 

Cách làm này của Sở đã đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ, huỷ bỏ những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức; chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức được tăng cường và quan tâm hơn đảm bảo đủ khả năng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hạ tầng công nghệ thông tin thường xuyên được bổ sung và nâng cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính theo quy định 6 tháng và hàng năm.

Cải cách theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản

Không ngừng nỗ lực và quyết  tâm trong cải cách hành chính, Sở Xây dựng Yên Bái xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với mục tiêu đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản; giảm được chi phí mà tổ chức, cá nhân phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, theo quy định mới của Chính phủ. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính mà việc giải quyết liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính cho phù hợp với thể chế hiện hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp kinh tế, văn hoá, xã hội,… của Sở trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Sở Xây dựng đã triển khai nhiều biện pháp cải cách hành chính 
Với mục tiêu chung đó, Sở cũng chủ trương sẽ có những bước cải cách cụ thể. Theo đó, trong Cải cách thể chế sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật... Trong cải cách thủ tục hành chính sẽ tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện TTHC của cơ quan hành chính nhà nước...

Ngoài ra, trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính cũng sẽ quan tâm rà soát về cơ cấu tổ chức và biên chế, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết các nhiệm vụ có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành của tỉnh; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; từng bước hoàn thiện cơ chế trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, tính chủ động trong thực hiện thẩm quyền phân cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, thanh tra cũng như đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, trong vấn đề hiện đại hoá nền hành chính cũng tăng cường, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; bảo đảm giúp cơ quan xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.

leftcenterrightdel
Cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ 
Đặc biệt, vấn đề xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được coi trọng, tiếp tục thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước có số lượng và cơ cấu hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của tỉnh. Bố trí, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác. Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, các quy định về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Với mục tiêu làm vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Yên Bái đã tích cực thực hiện cải cách hành chính và đã có những kết quả nhất định. Tiếp tục cho những năm tiếp theo, Sở cũng đã có những định hướng cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái ngày càng hiện đại, văn minh.

P.V