Điều chỉnh kích thước chữ

6 giải pháp nhằm triển khai hiệu quả quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

(CLO) Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Audio
Triển khai quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền (ảnh st)

Triển khai quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền (ảnh st)

Trải qua 20 tháng chuẩn bị từ lúc khởi thảo, với 4 phần, 15 điều được thiết kế chặt chẽ, Quy định số 205-QĐ/TW được thiết kế chặt chẽ, hệ thống lại các văn bản trước đây của Đảng nhưng vẫn đề cập đến nhiều điểm mới như: Xác định các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ một cách cụ thể; Quy định rõ về hành vi: nhận diện rõ thế nào là chạy chức, chạy quyền; Bổ sung chế tài. Hình thức xử lý đối với người vi phạm; Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh tính tự giác và xây dựng Đảng về đạo đức; Quy định bảo đảm tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra trong công tác cán bộ.

Để Quy định số 205-QĐ/TW đi vào đời sống, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở, khâu tổ chức thực hiện phải tập trung vào các giải pháp: 

Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. 

Hai là, cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu. 

Ba là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. 

Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, báo chí truyền thông và nhân dân. 

Năm là, tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong đảng. 

Sáu là, nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền nêu trong Quy định.

PV