Phát triển hạ tầng sân bay: Huy động tiềm lực, hài hòa lợi ích

Phát triển hạ tầng sân bay: Huy động tiềm lực, hài hòa lợi ích

(NB&CL) Theo góc nhìn của nhiều chuyên gia, chúng ta nói nhiều đến câu chuyện xã hội hóa trong phát triển hạ tầng sân bay nhưng thực tế chưa nhìn thấy rõ tinh thần xã hội hóa, huy động mọi tiềm lực nhưng phải hài hòa lợi ích.

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận