Tin mới
Báo Điện tử Công luận
Bài 5: Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội: Chỉ thị 43: “Đường ray” cho những toa tàu

Bài 5: Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội: Chỉ thị 43: “Đường ray” cho những toa tàu

(NB&CL) “Tất cả những hoạt động mà chúng tôi đang triển khai và sắp tới sẽ triển khai đều xuất phát và cụ thể hóa từ tinh thần của Chỉ thị 43/CT-TW. Bởi Chỉ thị chỉ là định hướng, là đường ray, còn mình phải là đầu tàu, toa tàu để đi trên đường ray đó...”

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Bài 5: Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội: Chỉ thị 43: “Đường ray” cho những toa tàu

Bài 5: Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội: Chỉ thị 43: “Đường ray” cho những toa tàu

(NB&CL) “Tất cả những hoạt động mà chúng tôi đang triển khai và sắp tới sẽ triển khai đều xuất phát và cụ thể hóa từ tinh thần của Chỉ thị 43/CT-TW. Bởi Chỉ thị chỉ là định hướng, là đường ray, còn mình phải là đầu tàu, toa tàu để đi trên đường ray đó...”

Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận
Báo Điện tử Công luận