Điều chỉnh kích thước chữ

ASOSAI 14: Kiểm toán Nhà nước Việt Nam báo cáo kết quả Hội nghị chuyên đề lần thứ 7

(CLO) Tại phiên họp thứ 2 sáng 22/9, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam Đoàn Xuân Tiên - đại diện cho KTNN Việt Nam trình bày báo cáo ngay sau khi Đại hội ASOSAI 14 thực hiện thành công quy trình bầu cử Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán của ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

Báo nói Công luận

Trên cơ sở Đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao thế giới (INTOSAI) lần thứ 22 tháng 12/2016 đã xác định chủ đề chính là “Các mục tiêu phát triển bền vững - Làm thế nào để INTOSAI đóng góp vào Chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc đến năm 2030”, KTNN Việt Nam đã đề xuất chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 là “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” và được Ban Điều hành ASOSAI thông qua trên cơ sở ý kiến đồng thuận của 46 cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên ASOSAI tại phiên họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 51 tại Indonesia tháng 2/2017. 

KTNN Việt Nam báo cáo kết quả Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 

Báo cáo nêu: Chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” là một trong những nội dung nghị sự quan trọng thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc nói chung và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng. Với chủ đề này, Đại hội ASOSAI 14 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề ASOSAI thứ 7 để các SAI thành viên đóng góp tham luận tập trung làm rõ những thách thức về môi trường mà thế giới đang phải đối mặt, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm toán môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Hội nghị chuyên đề ASOSAI thứ 7 cũng là một trong những nội dung cốt lõi, quan trọng thuộc Tuyên bố Hà Nội của Đại hội ASOSAI 14. 

Sau khi tóm lược toàn bộ nội dung trao đổi, thảo luận tại các phiên của Hội nghị chuyên đề lần thứ 7, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đã nêu rõ một số đề xuất của Hội nghị. 

Một là, gắn kế hoạch kiểm toán trung hạn và thường niên của các SAI với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc để thực hiện thành công kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững. 

Hai là, thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phổ biến các thông lệ tốt giữa các SAI thành viên trong cộng đồng ASOSAI nhằm tăng cường năng lực cho các SAI về kiểm toán môi trường. 

Ba là, tăng cường áp dụng các phương pháp kiểm toán, kỹ thuật kiểm toán mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ dữ liệu lớn (Big DATA) vào kiểm toán nhằm tận dụng tối đa hệ thống thông tin, kỹ thuật... cho kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững 

Bốn là, đẩy mạnh kiểm toán môi trường trên cả 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán tài chính) nhằm đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn lực, trách nhiệm quản lý trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDG) từ quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện, giám sát việc thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện kiểm toán. Tăng cường hợp tác về chuyên môn với các tổ chức bên ngoài như: Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI WGEA), các cơ quan của Liên Hợp quốc như Chương trình môi trường của Liên Hợp quốc cũng như Ủy ban của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững…

PV