Điều chỉnh kích thước chữ

Bắc Giang: Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2019

(CLO) UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 với 05 nhiệm vụ trọng tâm...

Báo nói Công luận
images688469_BNCTW2

Cụ thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN, chú trọng công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác PCTN của cơ quan, đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.     Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác PCTN; chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện, chỉ đạo thực hiện quy định về PCTN. 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình.     

Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành... Đối tượng tuyên truyền bao gồm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương. Hình thức tuyên truyền: Khai thác, sử dụng các hình thức truyền thống như tuyên truyền trên báo, đài, in ấn, phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị...; ngoài ra, các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp.     

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động; ngoài hình thức công khai bắt buộc theo quy định của Luật PCTN và pháp luật chuyên ngành, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị mình;      

Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình.     

Tiếp tục thực hiện Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…     

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Các địa phương, đơn vị phải xác định rõ số lượng, vị trí công tác của từng đối tượng đến thời hạn phải chuyển đổi tại từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi, đảm bảo công khai, minh bạch; lập danh sách đối tượng phải chuyển đổi kèm theo kế hoạch, thông báo đến từng đối tượng phải chuyển đổi theo quy định.     

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Định kỳ các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khi xảy ra vụ việc liên quan đến tham nhũng về Sở Nội vụ.     

Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính, đạo đức công vụ; thực hiện thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.     

Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dụng kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chỉ đạo việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước.     

Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN: Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra cần chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có); phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.     

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.     

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, xác định nội dung trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm (tự kiểm tra ít nhất 02 đơn vị thuộc phạm vi quản lý).     

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế mới phát hiện đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng nhằm củng cố lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm.     

Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện Luật PCTN: Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện quy định của pháp luật về PCTN; xem xét kiến nghị của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu; phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCTN theo quy định của pháp luật.

Thùy Linh