Điều chỉnh kích thước chữ

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy: Nỗ lực bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

(NB&CL)Thiên nhiên ưu đãi cho nước ta không chỉ biển bạc mà còn cả rừng vàng. Rừng mang lại cho con người chúng ta những nguồn lợi vô cùng to lớn về vật chất. Nhận thức rõ được điều đó, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy luôn coi việc bảo vệ, chăm sóc, quản lý và phát triển rừng là nhiệm vụ hàng đầu.

Audio

Thành lập từ năm 2010, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy được giao quản lý 31 tiểu khu với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 29.108,18ha, phân bố trên địa bàn các xã: Đăk Kôi, Đăk Pne và Tân Lập. Trong đó: đất rừng sản xuất là 26.295,77ha; đất rừng phòng hộ là 2.812,41ha.

Báo Công luận

Công ty được giao quản lý tổng diện tích đất lâm nghiệp là 29.108,18ha, phân bố trên địa bàn các xã: Đăk Kôi, Đăk Pne và Tân Lập. Trong đó: Đất rừng sản xuất: 26.295,77ha (Rừng tự nhiên: 23.825,471ha; rừng trồng: 1.379,26ha; đất chưa có rừng: 1.091,039ha). Đất rừng phòng hộ: 2.812,41ha (Rừng tự nhiên: 2.585,28ha; rừng trồng: 162,47ha; đất chưa có rừng: 64,66ha).

Đầu mùa khô 2020 - 2021, Công ty đã xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn lâm phần; chỉ đạo các Chi nhánh lâm trường xây dựng Phương án và kế hoạch PCCCR mùa khô 2020 - 2021 trên lâm phần được giao quản lý. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan tại các thôn trọng điểm trong công tác BVR&PCCCR trên toàn lâm phần.

Trong năm, Công ty cũng đã triển khai thực hiện các hạng mục phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt, cụ thể: tổ chức làm mới đường băng cản lửa, xử lý làm giảm vật liệu cháy; sửa chữa, làm mới các cầu tại các khe suối trên tuyến đường khu vực rừng trồng năm 2014, 2016; Rà soát công cụ, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác BVR&PCCCR, trên cơ sở đó mua sắm, trang bị các dụng cụ theo Phương án phê duyệt (máy định vị; đèn pin; dụng cụ thủ công các loại...). Xây dựng mới bản tuyên truyền niêm yết các nội dung tuyên truyền trong công tác BVR&PCCCR tại các Nhà rông văn hóa các thôn trên lâm phần (28 bảng/14 Nhà rông); 390 bảng tam giác cấm lửa, cấm chặt phá rừng lấn chiếm đất rừng.

Về tình hình cháy rừng và xử lý khắc phục hậu quả của cháy rừng, ngay sau khi phát hiện các điểm cháy rừng, đơn vị đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhân dân tham gia dập tắt các điểm cháy, không để xảy ra các điểm cháy lớn; sau khi dập tắt các điểm cháy, đơn vị đã tăng cường công tác bảo vệ cho cây rừng phục hồi, sinh trưởng phát triển. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các Chi nhánh lâm trường, Trạm QLBVR tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây rừng để có các biện pháp tác động phù hợp.

Báo Công luận

Để có thể đạt được nhiều thành tích hơn nữa, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành liên quan đến công tác QLBVR&PTR, quản lý lâm sản, PCCCR. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng trong nhân dân, chú trọng tuyên truyền quyền lợi, trách nhiệm của các cộng đồng dân cư được giao khoán bảo vệ rừng; đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch QLBVR&QLLS giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên toàn lâm phần. Tổ chức giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư trên lâm phần; Đôn đốc các cộng đồng nhận khoán tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên nhằm phát hiện, báo cáo, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, công trình lâm sinh, phương án khai thác lâm sản trên lâm phần theo kế hoạch; tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện theo quy định. Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được các cấp, các ngành phê duyệt thực hiện. Triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án, Kế hoạch trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020 - 2021 trên lâm phần. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên lâm phần theo kế hoạch…    

PV