Điều chỉnh kích thước chữ

Đảm bảo quy định tại các văn bản pháp luật đồng bộ với Luật Quy hoạch

(CLO) Chiều 10/12, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Audio

 Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ nghiên cứu xây dựng dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Pháp lệnh chỉ điều chỉnh các điều khoản liên quan đến quy hoạch tại 4 pháp lệnh: Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh Thư viện và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thẩm tra sơ bộ nội dung này, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ, tuy nhiên, đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm không để sót các pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, hồ sơ dự án Pháp lệnh đã chuẩn bị theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản đáp ứng điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại phiên họp thứ 29 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí nội dung sửa đổi, bổ sung các điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, theo đó quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không được lập riêng mà là nội dung trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

Có ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ để xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, vì đây là quy hoạch ngành quốc gia, có nội dung về công nghiệp quốc phòng. Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng ý kiến trên là hợp lý và đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu tại dự thảo Pháp lệnh.

Một số ý kiến đề nghị xem xét, sửa đổi tại khoản 1 Điều 13 của Pháp lệnh theo hướng giao Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng để thống nhất với quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng (quy hoạch ngành quốc gia) của Thủ tướng Chính phủ đã được quy định trong Luật Quy hoạch, là căn cứ lập kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng. Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng ý kiến trên là hợp lý và đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Pháp lệnh theo hướng như trên.

 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch. Ảnh: ĐBND

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Pháp lệnh Quản lý thị trường, Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với Tờ trình của Chính phủ, theo đó bỏ cụm từ “quy hoạch” tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng tán thành nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị giữ lại nội dung “tổ chức quản lý hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng”. Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Pháp lệnh để đảm bảo không thay đổi nội dung quản lý nhà nước.

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về mặt nội dung đối với Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp để có ý kiến thẩm tra chính thức về nội dung này.

Cũng trong chiều 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc đã thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân với 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.

* Trước đó, sáng 10/12,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Trình bày báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, căn cứ vào yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2019 và các năm tiếp theo; trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội và ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến của đại diện Chính phủ, Ủy ban Pháp luật kiến nghị bổ sung vào Chương trình năm 2019 đối với 6 dự án.

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cụ thể, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) đối với 3 dự án, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo quy trình tại một kỳ họp đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) để xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) đối với dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội dung trình của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước cũng như thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đề nghị cân nhắc rà soát kỹ các nội dung của các dự án luật, tiến độ thực hiện để bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.

Đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cần rà soát tổng kết thực tiễn thi hành, đánh giá tác động, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để có quy định phù hợp.

PV